بهترین روزها و ماه ها و عمل ها
24 بازدید
تاریخ ارائه : 7/31/2013 11:51:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

 بهترین روزها و ماه ها و عمل ها

از عبدالله عباس پرسیدند بهترین روزها کدام است، و بهترین ماه ها کدام، و بهترین عمل ها کدام است؟

گفت بهترین روزها، روز جمعه است و بهترین ماه ها، ماه رمضان است و بهترین عمل ها، نمازهاى یومیه است که در وقتش خوانده شود.

این سؤال و جواب را به حضرت امیر گزارش دادند.

آن بزرگوار فرمود اگر از مشرق تا مغرب از هر یکى از علماء و حکماء این سؤال را مى کردند، آنها همین جواب را مى دادند که ابن عباس داده است. ولیکن من مى گویم بهترین عمل ها، عملی است که خدا آن را از تو قبول فرماید و بهترین ماه ها، ماهی است که در آن ماه از گناهان توبه کنى و به سوى خدا برگردى. و بهترین روزها، روزى است که بیرون آیى به سوى خدا در آن روز در حالتى که ایمان داشته باشى.

(کشکول منتظرى، ص ۹۳)