روزه خاص الخاص
43 بازدید
تاریخ ارائه : 7/29/2013 10:31:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

 روزه خاص الخاص

در کیمیای سعادت محمد غزالی روزه به سه درجه تقسیم شده است : روزه عام، روزه خواص، روزه خاص الخاص.

روزه عوام که کمتر درجه است و آخرین تلاش و نهایت حد آن، نگهداری شکم و دامن می باشد. روزه خواص که اعضا و جوارح را نیز نگهدارند، چشم نگاه بد نکند و گوش بد نشنود و دست بد ندهد و نگیرد و پا بد نرود و چون افطار شود از حرام و آنچه شبهه ای در آن است نخورند و از حلال هم پرخوری ننمایند و آخر اینکه بین بیم و امید باشند که ندانند روزه اش پذیرفته است یا خیر. روزه خاص الخاص بالاترین درجات است، علاوه بر آن چه گفته شد دل را از اندیشه غیر خدا نگهدارند و این، درجه صدیقان است.