فاطمه کیست؟
58 بازدید
تاریخ ارائه : 7/31/2013 10:34:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

فاطمه کیست؟

می خواهم پروانه شوم تااندکی از شکوه گل را درک کنم هر چند قدرت درک حقیقت او را ندارم راه گلی که در خانه وحی شکفته شد گلی که آینه تمام نمای یک انسان نمونه وایده ال است .او عشق پدر بود. ما در معصومین مادر غمها ومصیبتها مادر فضایل و بزرگواریها مادر کرامتها مادر محبت. مادر شجاعت و متانت مادر عبادت بود.

او کوثر قرآن بود او موجب پذیرش توبه آدم بود او همراه پیامبر بود که خدا اراده کرده رجس را از آنها دور کند او اجر رسالت نبی بود فاطمه شاخه درخت طیبه است او از بزرگترین آیات وپند واندرز آدمیان است او وسیله تقرب به سوی خداست فاطمه مشکوتی است که مصباح آن حسنین هستند او دریایی است وعلی دریای دیگر او از اهل پیامبر است او وفا کننده به نذر خود است .

او بانویی است که خدا آنقدر به او عطا می کند تا او را راضی می کند او ذی القربی است فاطمه از ذریه پیامبر است او بانویی است که روز قیامت همه آرزو می کنند ای کاش فاطمی بودند سرور زنان بهشت واولین کسی است که وارد بهشت می شود با خشم او خدا خشمناک وبا خشنودی او خدا خشنود می شود فاطمه نور چشم پیامبر میوه دل پیامبر روح و روان پیامبر پاره وجود پیامبر وگرامی ترین مردم برای پیامبر است .

شادی او شادی پیامبر وغضب او غضب پیامبر است دشمنی با او دشمنی با پیامبر است او سید النساء العالمین است .فاطمه است چون خداوند او ودوستدارانش را از آتش جهنم دور کرده است.

تهیه وتنظیم:

حسن بابایی