«شکل گیری نهضت سراسری گسترش اخلاق اسلامی»
48 بازدید
تاریخ ارائه : 8/3/2013 11:27:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

باسمه تعالی

«شکل گیری نهضت سراسری گسترش اخلاق اسلامی»

1)مسئله شدن«اخلاق»درکشور

2)نقش سبک زندگی در اخلاق

3)نقش دستگاهها درگسترش اخلاق اسلامی درجامعه

4)ضرورت اخلاق مداری دستگاهها/مدیران وکارکنان

5)کارجهادی برای دستیابی به اهداف

6)جریان سازی در پیگیری طرح

7)جایگاه هنر وادبیات درتحقق اهداف طرح

8)دسته بندی واقشارمتنوع مخاطبین

9)کارایجابی درکنارامربه معروف ونهی ازمنکر

10)تکیه طرح بربعدمردمی

11)ظرفیت سنجی دست اندرکاران طرح/طرح به انحراف نرود=مریدومرادی

12)جناحی نشدن کار

13)لزوم بررسی ریشه های بداخلاقی

14)استفاده ازتجارب افرادودستگاهها

15)اهمیت اطلاع رسانی برنامه ها

16)پرهیزازکارهای شکلی وتشریفاتی

17)16محوراخلاقی مهم اولویت یافته درفعالیت دستگاهها

18)برگزاری جلسات ومنابر

19)انجام موعظه های 2دقیقه ای

20)بالابردن بردن قبح بی اخلاقی

21)ندادن مسئولیت به افرادبی اخلاق

22)4دستگاه حاضردرجلسه درطرح نام برده شده(اوقاف/سازمان تبلیغات(حوزه هنری)/صدا وسیما / )بقیه هم تاکیدشده

23)جایگاه ونقش ستادوصف دستگاهها درطرح بایدروشن گردد

24)برجایگاه رسانه وابزارهنرونوین تاکیدشده

25)به جایگاه طنزتوجه شده

26)به جایگاه شعرای متعهد توجه شده

27)به ابزار تبلیغات محیطی توجه شده

28)انتشاروسیع دفترچه محاسبه نفس = دروظایف اوقاف

29)برگزاری همایش نهضت اخلاق اسلامی

30)تبلیغات رایگان محصولات اخلاقی توسط دستگاهها(کلیه اعضاء)

31)لزوم پژوهش ونظرسنجی درباب اخلاق درجامعه(حوزه ودانشگاه+دیگراعضاء)

32)جایگاه مبلغین(دستگاههای تبلیغی/صداوسیما)

33)نقش متون آموزشی موردنیازحوزه اخلاق=منبع شناسی(حوزه ودانشگاه)

34)تربیت مبلغ متخصص اخلاق(دستگاههای تبلیغی)

35)تولیدکتاب(کلیه اعضاء)

36)تولیدنرم افزار(کلیه اعضاء)

37)تولیدسریال(صداوسیما+حوزه هنری)

38)نقش مداحان(سازمان تبلیغات)

39)تولیدتیزر(سازمان تبلیغات+صداوسیما)

40)تشویق فعالان(فیلم سازان و....)حوزه وعامل به اخلاق

41)سیرمطالعاتی اخلاقی(حوزه ودانشگاه+دستگاههای تبلیغی ورسانه)

42)کلاسهای اخلاقی وترویج دراینترنت(کلیه اعضاء)