مهمان داری خدا
31 بازدید
تاریخ ارائه : 8/3/2013 2:36:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

مهمان داری خدا

گویند: کافری از ابراهیم (ع) طعامی خواست. ابراهیم گفت : «اگر مسلمان شوی، تو را مهمان کنم و طعامی دهم». کافر رفت. خدای عزوجل وحی فرستاد که ای ابراهیم! ما هفتاد سال است که این کافر را روزی می‌دهیم و اگر تو یک شب، او را غذا می‌دادی و از دین او نمی‌پرسیدی، چه می‌شد؟

ابراهیم در پی آن کافر رفت و او را بازآورد و طعام داد. کافر گفت: «چه شد که از حرف خود برگشتی و پی من آمدی و برایم سفره گستردی؟».

ابراهیم (ع) ماجرا را باز گفت. کافر گفت : «اگر خدای تو چنین کریم و مهربان است، پس دین خود را بر من عرضه کن تا ایمان بیاورم و مسلمان شوم».

خداوند به یکی از بندگان پاکش این‌گونه می‌گوید : اگر بندگانی که از من روی می‌گردانند می‌دانستند چقدر آنان را دوست می‌دارم، از شوق می‌مردند.