مطالبات مقام معظم رهبری در موضوع تشکلهای دینی و اقشار تأثیرگذار
29 بازدید
تاریخ ارائه : 8/2/2013 3:01:00 PM
موضوع: مدیریت

مطالبات مقام معظم رهبري در موضوع تشكلهاي ديني و اقشار تأثيرگذار

بر مبناي فرمايشات ايشان

مداحان و شعراي آييني:

1- توليد محتوا براي مداحان با رعايت ويژگيهاي زير:

Pتبيين مدايح و فضايل اهل بيت (ع) و حقايق سيره آن بزرگواران با استناد تاريخي روايي در قالبي قابل فهم و تأثيرگذار

Pبيان مفاهيم اعتقادي، اخلاقي و مسائل روز سياسي اجتماعي

Pبهره مندي از آثار و تجربيات اساتيد و شعراي قديمي

Pتشكيل انجمنهاي ادبي جهت نقد و بررسي اشعار توليدي با بهره گيري از خبرگان شعر آييني

Pتوجه به چند بعدي بودن اشعار توليدي و انتخابي بر اساس زندگاني معصومين (ع) اعم از: عبادي-سياسي-اجتماعي و ...

Pبهره گيري از مقاتل معتبر مانند: لهوف سيد ابن طاووس

Pلفظ رسا و گويا

2- آموزش مداحان در مهارتهاي زير:

Pصوت و لحن

Pآهنگ موسيقايي

Pمقتل شناسي و آشنايي با مساند تاريخي

Pزيارات و ادعيه مأثوره

Pآگاهي نسبت به شرايط سياسي زمان

Pاخلاق عملي و اعتقادات

Pپرهيز از مدح هاي بي معنا و غير مفيد و تعابير غير دقيق

Pترويج مداحي سنتي (بيان معارف و مواعظ پيش از مدح و مرثيه)

3- ساماندهي مداحان با روش زير:

Pتعيين حدود و ثغور مداحي

Pشناسايي مداحان

Pتطبيق عملكرد آنها با ويژگيهاي مورد نظر

4- توسعه امر مداحي در زمينه هاي زير:

Pبه عنوان يك روش تبليغ دين با ابزار هنر

Pترويج 12 بند محتشم كاشاني، ديوان صائب تبريزي و نظائر آن

Pتقدير و تكريم پيشكسوتان مداحي و استفاده از تجربيات آنها

هيئات مذهبي:

1-توجيه و آگاه سازي هيئات مذهبي نسبت به اقدامات دشمن مبني بر ترويج خرافات و بدعتها

2-قرار گرفتن سخنان آموزنده و اهداف قيام امام حسين (ع) در برنامه هاي هيئات مذهبي

3-جداسازي پيرايه ها و خرافه ها از مسئله عاشورا و حادثه كربلا با بهره مندي از ابزار وعظ و مداحي در هيئات مذهبي

4-با توجه به اقبال روز افزون عمومي علي الخصوص جوانان به هيئات مذهبي برنامه ريزي محتوايي متناسب با نياز هاي مخاطبين مورد نظر صورت گيرد

5-طراحي الگوي مناسب مراسم جشن و مولودي اعم از آهنگ، شعر و شيوه اجرا براي برنامه هاي هيئات مذهبي

6-استفاده از ظرفيت تجمعات باشكوه مردمي در مناسبتهاي مذهبي جهت انتقال معارف و ارزشهاي ديني

انجمنهاي اسلامي:

1-هدايت انجمنهاي اسلامي و تغذيه فكري آنها

2-ايجاد تعامل با ساير دستگاهها جهت افزايش همكاري و همياري مديران آنها با انجمنهاي اسلامي

3-تلاش جهت اسلامي تر شدن محيطهاي كاري با استفاده از ظرفيت انجمنهاي اسلامي

لازم به ذكر است كه موارد زير برگرفته از سند فرادستگاهي مي باشد.

كانونهاي فرهنگي تبليغي:

1-شناسايي مراكز و كانونهاي فرهنگي مستعد و حمايت و تقويت آنها با هدف توانمند سازي

2-تقويت كانونهاي فرهنگي بويژه كانونهاي تخصصي متمركز در موضوع خاص

3-حمايتاز تأسيس كانونهاي فرهنگي در شهرهاي مهم و پر جمعيت و هدايت متمركز آنها