« هشدارهای آماری در خصوص اعتیاد »
25 بازدید
تاریخ ارائه : 8/3/2013 1:46:00 PM
موضوع: جامعه شناسی

باسمه تعالی

« هشدارهای آماری در خصوص اعتیاد »

بر طبق تحقیقات انجام شده عوامل مؤثری در مبتلا به اعتیاد تاثیر گذار است که اهم آن به این شرح است:

خانواده نا بسامان 22 %

فقر و بیکاری 5/15 %

دوستان ناباب 1/13 %

اعتیاد اعضای خانواده 9/11 %

فشار بیش از حد روی جوانان و نوجوانان 10 %

کنترل اجتماعی ضعیف 54/9 %

ضعف دینداری 7/4 %

دسترسی آسان 7/4 %

لذت جویی و کنجکاوی 97/2 %

نگرش مثبت به مواد مخدر 7/2 %

لازم به ذکر است این تحقیق بر روی مبتلایان به اعتیاد انجام شده که خانواده نابسامان بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. لذا بایستی در سلامت روحی و روان خود و خانواده هایمان بسیار حساس باشیم.