اولیای مسجد
48 بازدید
تاریخ ارائه : 8/2/2013 4:41:00 PM
موضوع: جامعه شناسی

·هیأت امنای مسجد؛

·امام جماعت؛

الف) امام جماعت و امام مسجد
ب) امامت روحاني
ج)امام راتب و موقت
د) امام مسجد و مديريت فرهنگي
ه) شرايط امام جماعت
   
عدالت (درستكاري)
   
اعتدال (نه تندرو و نه كندرو)
   
سلامت (نداشتن برخي از بيماريها و نقص عضوها)
   
صحت و زيبائي قرائت
   
نظافت و آراستگي ظاهر
   
معلومات سياسي، مذهبي، اجتماعي و....
   
فصاحت و بلاغت
   
مديريت
   
عزت نفس
   
مقبوليت مردمي
و)وظايف امام جماعت
   
امامت نماز- وظايفي كه در نماز بايد رعايت كند
   
رعايت وقت و نظم در برگزاري نماز
   
مسجد داري
   
مردم داري
   
رعايت شئون روحانيت و امامت (زي طلبگي، ساده زيستي، پرهيز از مواضع تهمت و...)
ز) امام موفق (نمونه)
   
عوامل موفقيت امام مسجد
   
عوامل شكست يا عدم موفقيت امام مسجد
   
قدرشناسي از امام موفق
ح) جايگاه امام مسجد
   
جايگاه اجتماعي
   
جايگاه سياسي
   
جايگاه عبادي (از نظر مكاني در نماز جلوتر ولي نه بالاتر)
ط) امام مسجد و رهبري منطقه (استاندار، فرماندار، شوراي شهر و...)

ي) مدت امامت امام مسجد
ك) تغيير امام مسجد
ل) منابع تأمين مالي امام جماعت مسجد
م)محل سكونت امام مسجد:فاصله تا مسجد زياد نباشد،خيلي نزديك هم نباشد و...
ن) بستگان امام مسجد (همسر، فرزندان)

- الگوی روحانی امام جماعت درنگاه امام

- الگوی روحانی امام جماعت در نگاه آقا

- نقش امام جماعت در مناسبات محلی که مسجد در آن است

- نقش تربیتی امام جماعت

- مدل ارتباطی مطلوب امام جماعت در مسجد و محل

- و...

·خادم

·نمازگزاران

·ولایت عظمی - حاکم شرع

·واقف، بانی

·مدیریت داخلی

·مدیریت مالی

·مدیریت حفظ و نگهداری

·مدیریت خدمات

·مدیریت تبلیغات

·مؤذن

·مکبر

·سازمانهای موثر در امور مساجد

üارزيابي عملکرد و راهبرد‌هاي سازمان امور مساجد

üارزيابي عملکرد و راهبرد‌هاي سازمان تبليغات اسلامي در امور مساجد

üارزيابي عملکرد و راهبرد‌هاي ستاد اقامه نماز در امور مساجد

üارزيابي عملکرد و راهبرد‌هاي دفتر کانون‌هاي فرهنگي- هنري مساجد

üارزیابی عملکرد و راهبردهای بسیج مستضعفین در مساجد