مطهری کیست ؟
43 بازدید
تاریخ ارائه : 8/3/2013 6:26:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

مطهری کیست ؟

مطهری یک انسان کامل بود که درراه شناخت خود وخالق خود حرکت کرد وبا الگو گرفتن از سیره نبوی وسیره ائمه اطهار در زندگی خود تماشاگه راز بزرگان دین شد. وبا گفتارهای معنوی انها روح حماسه حسینی را درخود پرورش داد وبا درک صحیح اسلام ومقتضیاتزمان در ادامه راه نهضت های اسلامی در صدساله اخیرپیرامون انقلاب اسلامی تحقیق نموده وبرای تحقق ان جهاد کرد وبا جاذبه ودافعه علی (ع) مقابل ظلم وستم ایستاد تا عدل الهی اجرا شود وزمینه ای شود جهت قیام وانقلاب مهدی (عج)ودراین راه از شهید شدن نهراسید چرا که انسان وسرنوشت را می دانست وبه زندگی جاوید یا حیات اخروی یقین کامل داشت.

مطهری چون خدمات متقابل اسلام وایران را می دانست ومظلومیت امامت ورهبری را فهمیده بود جهت حمایت از ولا ها وولایت ها خود را اماده کرد ودر این مسیر با راههای علل گرایش به ما دیگری مبارزه کرد تا احیا تفکر اسلامی شود. او چون تکامل اجتماعی انسان را می دانست ومی خواست که زنان ومردان این جامعه تکامل پیدانمایید. به دفاع از نظام حقوق زن در اسلام وحجاب مهیا شد اگر چه حقوق بشریها صحبت از محکومیتمی زدند اما او چون با علوم اسلامی اشنایی داشت وفلسفه اخلاق را می دانست هدف زندگی خود را فراموش نکرد ودر مقابل داستانهای دروغین حقوق بشریها ایستاد تا داستان راستان تحقق پیدا کرد .

مطهری مقابل کسانی که پیرامون محلل فکر می کردند ودم از جدایی دین از سیاست می زدند و نمی دانستند مدیریت ورهبری در اسلام چگونه است اعلام کرد که خورشید دین هرگز غروب نمی کند او در مقابل کسانی که هنوز تعلیم وتربیت در اسلام را فرا نگرفنه بودند وفریاد تخصص در مقابل تعهد را سر می دادند از پیامبر امی دفاع کرد چرا که او ختم نبوت نمود وخاتمیت او را در الغدیر خداوند تاییدنمود .

مطهری با جهان بینی اسلامی نقدی بر مار کسیسم زد وبا منطق وفلسفه کلام وعرفان فقه واصول فقه وحکمتعملی در مقابل مقالات فلسفی انانیکه فکر می کردند می توانند ماتریالسیم در ایران رازنده کنند اصول فلسفه وروش رئالیسم را حاشیه زد.

وبالاخره مطهری که در راه مبارزه با جهانبینی مادی وتحقق جهان بینی توحیدی باکمک امدادهای غیبی وبا اشنایی با قران در شرح مبسوط منظومه باخون خود ارزش انسان در قران رادر جامعه وتاریخ معرفی نمود. یادش گرامی وراهش پر رهرو باد.