کارکرد اقتصادی مسجد
47 بازدید
تاریخ ارائه : 8/5/2013 6:45:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

·کارکرد اقتصادی

الف) مرکز آموزش فقه کسب و تجارت
ب) ایجاد روحیه تلاش، تولید، قرض و....
ج) ایجاد روحیه تعاون و اعتماد اقتصادی
د) صرفه جویی (قناعت)
ه) رسیدگی به مستمندان
و) مسجد و امنیت اقتصادی
ز) شکر نعمت
ح) اشتغال زایی
ط) رشد و فعالیت بیشتر مراکز اقتصادی اطراف مسجد
ی) صندوق های قرض الحسنه وابسته به مسجد
ک) ایجاد روحیه سخاوت و ایثار (وقف برای مسجد)

گ)فعاليت‌هايتجاري و اقتصادي مساجد(آشپزخانه،مهدکودک،درمانگاه و...)