کارکرد فرهنگی مسجد
27 بازدید
تاریخ ارائه : 8/5/2013 6:46:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

·کارکرد فرهنگی

الف) تأثير مسجد در فرهنگ عمومي
   
مسجد پايگاه توحيد و تقوي
   
مسجد نماد دينداري مردم
   
عامل نگهداري جو فرهنگي صحيح جامعه
   
مسجد گوياي فرهنگ شهر و روستا
   
فريادگر توحيد و نبوت (اذان)
   
دعوت كننده به نماز و عبادت (اذان)
   
مركز تكامل و شادابي فرهنگ عمومي جامعه
   
مركز اطلاع رساني صحيح به افراد جامعه
   
مركز مشاوره فردي و خانوادگي
   
سنگر جلوگيري از نفوذ فرهنگ بيگانه
   
سنگر مبارزه با فرهنگ ابتذال و بيگانه
   
مسجد و توسعه فرهنگي
   
مقاومت در مسجد در برابر تهاجم فرهنگي بيگانه
   
مسجد و بحران ها فرهنگي
   
جدايي از مسجد، سبب ضربه خوردن به فرهنگ اصيل و ارزشي جامعه
   
عامل وحدت فرهنگي جامعه
   
عامل بازدارنده از گناه
ب) تأثير مسجد در فرهنگ نمازگزاران (مسجدي ها)
   
ميعادگاه وحدت نمازگزاران
   
تجليگاه معنويت و حماسه
   
مركز اشتغال به معنويت و عبادت و دوري از بطالت
   
مركز تكامل فكري و فرهنگي
   
مركز رايزني فرهنگي
   
مركز دين آموزي (دين=فرهنگ برتر)
   
مركز تعامل و تعاون فرهنگي
   
عامل ايجاد زبان مشترك
   
عامل دينداري مردم
   
حضور زنان در مسجد و نگهداري آنان از ضربه پذيري فرهنگي
   
آمد و شد جوانان در مسجد و بيمه شدن در مقابل فرهنگ فاسد
ج) مقايسه كاركردهاي فرهنگي مسجد با ساير مراكز و مجتمع هاي فرهنگي

د) دیگر کاردکردهای فرهنگی مسجد

مسجد و مراکز ورزشي/ تفريحي / علمي و ... سالم

مسجد و صنعت گردشگري ايران

نقش کتابخانه‌هاي مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامي