کارکرد اجتماعی مسجد
38 بازدید
تاریخ ارائه : 8/5/2013 6:47:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

·کارکرد اجتماعی

الف) كاركرد هاي واداري (ايجادي)
   
مركز مراسم جمعي
   
مكان ارتباط اجتماعي
   
ميعاد گاه وحدت مسلمين و ارائه قدرت و عظمت آنان
   
محل تساوي وعدالت بين اقشار مردم
   
ايجاد رقابت هاي صحيح اجتماعي
   
ايجاد اجتماع بي تفاوت و تبعيض
   
كانون مشاوره اجتماعي و تبادل افكار
   
احياء مناسبت هاي اجتماعي
   
مسجد و نشاط اجتماعي
   
مسجد و نظم و انضباط اجتماعي
   
مسجد و احقاق حقوق اجتماعي - از طريق آگاهي هاي اجتماعي
   
مسجد و نظارت همگاني
   
مسجد و امر به معروف و نهي از منكر
   
برنامه ريزي به منظور ساماندهي اجتماعي
   
شناخت و معرفي مسئولين (رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و...)
   
كاريابي و اشتقال
   
پايگاه كمك هاي مردمي و كمك به مستمندان
   
پايانه مسافرت هاي زيارتي
   
وساطت در امور خير(خواستگاري، ازدواج و...)
   
اصلاح ذات البين
   
شناخت نياز هاي مختلف اجتماعي و اقدام براي آنها
   
آگاهي و برنامه ريزي براي فعاليت هاي اجتماعي
   
پر كردن اوقات فراغت به طور صحيح
   
شناخت مقتضيات و ضرورت هاي اجتماع
   
شناخت دشمن و برنامه ريزي براي مقابله با او
   
شناخت آداب معاشرت اجتماعي
ب) كاركرد هاي بازداري (جلوگيري)
   
مبارزه با تخريب گرايي و تشكل هاي مضر
   
شناخت آسيب هاي اجتماعي و برنامه ريزي
   
براي برطرف كردن آنها
   
جلوگيري از سرگرمي هاي خنثي و بي ثمر
   
از بين بردن مراكز موازي
   
جلوگيري از احساس حقارت
   
جلوگيري از تجمع هاي بيهوده و مضر(سر خيابان، پارك ها و...)
   
جلوگيري از صرف بودجه هاي اضافي (سازمان ملي جوانان، دانش آموزان و...)