کارکرد تبلیغی مسجد
49 بازدید
تاریخ ارائه : 8/5/2013 6:50:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

کارکرد تبليغي مسجد

نقش تبليغي مسجد در عصر پيامبر و قابليت‌هاي آن براي دنياي امروز

منبر يک رسانه عمومي در اسلام

کارکرد رسانه‌اي و ارتباط جمعي مسجد در گذشته (بررسي جايگزيني راديو و تلويزيون و ... با مساجد)