کارکردهای تاریخی مسجد
34 بازدید
تاریخ ارائه : 8/5/2013 6:52:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

·کارکردهای تاریخی مسجد


الف) نقل تاریخ گذشته
   
مسجد تاریخی ترین مکان
   
کتاب تاریخ گذشته
   
میراث تاریخ و فرهنگ پیشینیان
   
زیباترین آثار تاریخی
   
ماندگار ترین آثار تاریخی
   
سیر تاریخی بناهای مذهبی
   
آثار تاریخی مساجد (زمزم، مقام ابراهیم و...)
ب) حفظ تاریخ فعلی
   
تاریخ ماندگار
   
ماندگاری تاریخ در سایه مسجد
   
مانع تحریف تاریخ
   
حفظ جاذبه های تاریخی
   
بانک اطلاع تاریخی
ج) تأثیر تاریخ مساجد یا مساجد تاریخی
   
مرکز تحولات تاریخی
   
حوادث تاریخی مساجد
   
جهت دادن به تاریخ
   
حفظ سایر ابنیه در سایه مسجد