کارکردهای هنری مسجد
30 بازدید
تاریخ ارائه : 8/5/2013 6:53:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

·کارکردهای هنری مسجد


الف) مسجد موزه هنری تاریخی و معاصر
   
خط تذهیب
   
نقاشی و رنگ آمیزی
   
منبت کاری
   
سفال گری
   
گچ بری
   
خطبه خوانی، قرائت و صوت
   
صحافی-گرافیک-قلمزنی در سایه مسجد
   
کاشیکاری
ب) محل هنرنمایی
ج) جهت یابی هنر (برای خدا و تزیین خانه خدا)
   
عبادت هنری (اذان)
   
تعامل هنری
   
رشد هنری
   
تشویق هنرمندان
   
اجر و پاداش کارهای هنری در سایه مسجد