مدیریت مسجد
27 بازدید
تاریخ ارائه : 8/5/2013 6:55:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

الف) مسجد و مديريت اسلامي
ب) اصول مديريت در مسجد
   
مديريت امام مسجد
   
مديريت هيئت امناء
   
براي خداست
ج)سازمان مديريت مسجد
د) اوصاف و ويژگي هاي مدير مسجد
ه) مديريت عظماي مسجد (ولي فقيه)
و) نحوه انتخاب مدير
ز) وظايف مدير مسجد
ح) مشاركت زنان در مديريت مسجد
ط) مشاركت جوانان در مديريت مسجد
ي) شيوه هاي مديريت صحيح
ك) مدير موفق
ل) مديريت بخش هاي مختلف مسجد
م) مديريت اداره اوقاف
ن) مديريت سازمان ميراث فرهنگي
س)اختيارات واقف و باني در مديريت مسجد