انواع مساجد
54 بازدید
تاریخ ارائه : 8/5/2013 6:56:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

مسجد جامع

مسجد بین راهی

مسجد روستایی

مسجد نمادین
مسجد دانشگاه یا کارخانه یا امثال آن

مسجد و مدرسه

·دور شدن مدارس جديد از مساجد

·پيوند ناگسستني مسجد و مدرسه

مساجد فضایی و متحرک
مسجد قبیله
مساجد مرزی
مسجد بازار
مساجد چهار سوق(بازار)
احتمالات مسجد جامع