جایگاه مسجد در قانون برنامه های پنج ساله توسعه اول تا پنجم(قسمت دوم)
29 بازدید
تاریخ ارائه : 8/11/2013 6:52:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

جايگاه مسجد در قانون برنامه هاي پنج ساله توسعه اول تا پنجم:

1- قانون برنامه اول توسعه: در برنامه پنج ساله توسعه اول با توجه به شرايط خاص کشور در گذر از بحران جنگ و نيز لزوم توجه ويژه دولت به امر بازسازي مناطق جنگي و نيز در اولويت قرار گرفتن برنامه سازندگي کشور در اين دوره، نه تنها مسجد بلکه ديگر برنامه هاي فرهنگي نيز از اولويت اول برخوردار نبوده و لذا در اين برنامه به امر مسجد به طور خاص اشاره اي نشده است.

2- قانون برنامه دوم توسعه: در قانون برنامه دوم توسعه تنها يک ماده( 163) و يک بند ب در خصوص مسجد تدوين شده است:

- ماده 163- بند ب - وزارت مسكن و شهرسازي و 63 شهرداريها موظفند در كليه شهركهاي جديدالاحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاههاي‌مقاومت بسيج پيش‌بيني كرده و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قرار دهند و ‌قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده سازي اراضي منظور كنند.

3- قانون برنامه سوم توسعه: در اين برنامه نسبت به برنامه قبلي توسعه، به امر مسجد بيشتر پرداخته شده و يک ماده (163) در 7 بند و يک تبصره به امور مسجد و نمازخانه اختصاص يافته است:

 - ماده 163- با توجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احياء، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده موظف اند طي سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند.

- بند «‌الف»- وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري ها و ساير سازمانهاي مسؤول در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهري و‌ روستايي موظفند طرحهاي مذكور را با محوريت مساجد تهيه و اجرا كنند.

- - بند «ب» - وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند، در كليه شهركهاي جديدالاحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاههاي ‌مقاومت بسيج پيش‌بيني كرده و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قرار دهند و ‌قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده سازي اراضي منظور كنند.

- - بند «ج» - وزارتخانه هاي راه و ترابري و نفت موظف اند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماكن مذهبي با انجام هماهنگيهاي لازم از محل اعتبارات عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي موجود و جديدالاحداث، در پايانه هاي مسافري و پمپ بنزينهاي بين شهري اقدام كنند.

- - بند «د»- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با احداث، تعمير و تجهيز مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور كن.

- - بند «ه»- شهرداري ها و سازمان جنگلها و مراتع كشور موظف اند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در پاركهاي ملي و عمومي حسب مورد براي ايجاد مسجد يا نمازخانه اقدام كنند.

- - بند «و»- با هدف اعتلاي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي ، فرهنگي محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازي فعاليتهاي سازماندهي شده در اين مكانها در جهت ارتقاي ايمان و ارزشهاي معنوي و اخلاقي و شكوفايي خلاقيتهاي علمي ، فرهنگي و هنري گروههاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام مي گيرد:

-  1- حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پژوهشهاي كاربردي با هدف شناخت راهكارهاي اجرايي براي ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي كشور

-  2- تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترك مسجد و مدرسه در آيين نامه ها و مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و هنر و تبليغات اسلامي ، تربيت بدني و ورزش.

- - بند «ز»- به منظور ساماندهي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احياء و بازسازي مساجد، كمك به مراكز تحقيقاتي حوزه‌هاي‌علميه، فعاليتهاي مربوط به تبليغات ديني و با هدف تقويت و متناسب كردن مشاركت مردمي در تأمين منابع اين فعاليتها، سازمان تبليغات اسلامي ‌موظف است طي يك سال در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مشورت با مراجع ذي‌ربط و انجام مطالعات لازم با همكاري سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه طرحي را تهيه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسي و تصويب، مبناي پيش‌بيني و مصرف منابع‌دولتي در اين امور قرار گيرد.

‌-  تبصره- دولت موظف است در مناطق روستائي در صورت پنجاه درصد (50%) خودياري مردم براي احداث مسجد پنجاه درصد (50%) باقيمانده‌ را تأمين نمايد.

4- قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه:‌ در اين برنامه نسبت به برنامه سوم توسعه كمتر به حوزه مسجد پرداخته شده است . تنها يک ماده (106) در دو بند در خصوص مسجد مي باشد:

- ماده‌ 106 ـ دولت‌ مكلف‌ است‌ بهمنظور تعميق‌ ارزشها، باورها، فرهنگ‌ معنويت‌ و نيز حفظ‌هويت‌ اسلامي‌ ـ ايراني‌، اعتلاي‌ معرفت‌ ديني‌ و توسعه‌ فرهنگ‌ قرآني‌، اقدام‌هاي‌ ذيل‌ را انجام‌ دهد:

- - بند «ه» ـ تهيه‌ طرح‌ جامع‌ گسترش‌ فضاهاي‌ مذهبي‌ و مساجد توسط‌ سازمانهاي‌ تبليغات ‌اسلامي‌ و اوقاف‌ و امور خيريه‌ با همكاري‌ سازمان‌ ميراث‌ فرهنگي‌ تا پايان‌ سال‌ اول‌ برنامه ‌چهارم‌
- -
بند «ز» ـ تقويت‌ سهم‌ كتابخواني‌ در حوزه‌ دين‌ در كشور، خصوصاً مناطق‌ محروم‌ و طراحي‌ كتابخانه‌ حوزه‌ دين‌ در مساجد و ساير اماكن‌ مذهبي‌.