جملات پند آموز_(قسمت پنجم)
28 بازدید
تاریخ ارائه : 8/11/2013 9:13:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

کسی که حسد می ورزد دلیل بر آن ست که به برتری محسود اعتراف کرده است.

***************************************************

امید در درون کسی که هنوز راهی برای خودش بر نگزیده جای نمی گیرد

و هیچ امری همچو بردباری و امید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بر دارد.

سختی های بزرگ به آدمی نیروی دو چندان می بخشد.

***************************************************

مستمند کسی هست که دشواری و سختی ندیده باشد

پس ارزش سختی های روزگار را باید دانست آنها آمده اند

تا مارا نیرومند تر سازند.

***************************************************

زندگی کوتاه است اما طولانی ترین چیزی است که در اختیار ما انسان ها قرار دارد

و زندگی آنقدر کوتاه است که بعضی ها فقط می توانند کارهای ضروری خود را انجام دهند.

زندگی ما زاییده ی اندیشه ما

******************************

با پدران خود نیکی کنید تا فرزندان شما با شما نیکی کنند و عفیف باشید تا زنان شما عفیف باشند.

حضرت محمد (ص)

محبوب ترین بندگان در پیش خدا پرهیز کاران گمنامند.

حضرت محمد (ص)

آن که سلام کند از تکبر بر کنار است .

حضرت محمد (ص)

فرصتها می گذرد مانند گذشتن ابرها .

حضرت محمد (ص)

نیست فرقی میان کفر و ایمان جز ترک نماز.

حضرت محمد (ص)

هر کس در خرج میانه روی کند فقیر نمی شود.

حضرت محمد (ص)

نیکویی خود را با منت گذاری تباه مساز .

امام علی (ع)

دشمن مرد شکم اوست.

امام علی (ع)

خوب صبر کردن ، پیش درآمد پیروزی است.

امام علی (ع)

شجاع باشید فراموش نکنیدکه برای جاودان ماندن اولین شرط است.

امام علی (ع)

دوستان به هنگام دشواری آزمایش می شوند.

امام علی (ع)

هر که خدا برایش نیکی خواهد دوست پارسا بر وی عطا کند.

امام علی (ع)

جوانی فرصتی است که بیش از یک دفعه آن را به دست نتوان آورد.

امام علی (ع)