علم امام رضا(ع)
26 بازدید
تاریخ ارائه : 9/14/2013 10:05:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

1-    علم به لغات گوناگون: ابوصلت هروي مي‌گويد: حضرت رضا(ع) با مردم به زبان‌هاي آنان سخن مي‌گفت. سوگند به خدا، او فصيح‌ترين و داناترين مردم به هر زبان و لغتي بود. روزي به آن حضرت گفتم: اي فرزند رسول خدا! من از معرفت و آگاهي تو نسبت به اين لغات با همه اختلافشان در شگفتم، حضرت فرمود: اي اباصلت! من حجت خدا بر مردمانم. خدا حجتي بر مردم قرار نمي‌دهد كه زبان‌هاي آنان را نداند؛ آيا اين سخن اميرمؤمنان (ع) به گوش تو نرسيده كه به ما«فصل الخطاب» عطا شده‌است؟ آيا «فصل الخطاب» جز با شناخت لغات و زبان‌هاست.

و در روايت آمده كه غلامان و خدمتكاران امام رضا(ع) را مليت‌هاي مختلفي تشكيل مي‌داد و حضرت با همه آنها با زبان خود آنان سخن مي‌گفت.

2-    آگاهي از غيب: علم غيب دو گونه است:‌1- علم به حقايق تحقق يافته در گذشته يا حال كه شخص هيچ راه و وسيله‌اي براي كشف حقيقت و دستيابي به آن در اختيار ندارد و علم به امور حقايقي كه در آينده تحقق پيدا خواهند كرد. امام رضا (ع) به اذن خداوند به هر دو بخش از غيب آگاه بود. در اينجا به نمونه‌اي اشاره مي‌كنيم:

سعيد بن سعد گويد: حضرت رضا(ع) به مردي نظر كرد و فرمود: اي بنده خدا، هر وصيتي داري بكن و آماده امري باش كه گريزي از آن نيست. وي، سه روز پس از اين سخن امام (ع) درگذشت.

3-    آگاهي از راز دل افراد: راوي، احمدبن احمد مي‌گويد: نامه‌اي به محضر امام رضا (ع) نوشتم و با خود گفتم: آنگاه كه بر او وارد شدم از اين آيات مي‌پرسم (سپس چند آيه را ياد مي‌كند). امام رضا (ع) نامه مرا پاسخ گفت و در آخر پاسخ آياتي را نيز كه من در دل گذرانده بودم نوشته بودند...

سليمان جعفري روايت مي‌كند: در محضر امام رضا (ع) بودم و خانه پر از جمعيتي بود كه از آن حضرت درباره مسائل مختلف مي‌پرسيدند و او به همه آنها پاسخ مي‌داد. من در دلم گذراندم كه شايسته است اين امامان در زمره پيامبران قرار گيرند.‌ امام (ع) مردم را رها كرد و متوجه من شدند و فرمودند: اي سليمان! امامان (ع) بردباران و دانشمنداني هستندكه فرد جاهل آنان را پيامبر مي‌داند، در حالي كه پيامبر نيستند