اخلاق و رفتار امام رضا(ع)
26 بازدید
تاریخ ارائه : 9/14/2013 10:07:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

ابراهيم بن‌عباس مي‌گويد: هيچ گاه نديدم كه امام رضا (ع) در سخن بر كسي جفا ورزد و نيز نديدم كه سخن كسي را پيش از تمام شدن قطع كند، هرگز نيازمندي را كه مي‌توانست نيازش را برآورده سازد رد نمي‌كرد. وقتي سفره غذا پهن مي‌شد همه افراد خانه حتي دربان و مهتر را بر سر سفره مي‌نشاند و آنان همراه با امام غذا مي‌خوردند، شب‌ها كم مي‌خوابيدند و بيشتر بيدار بودند.

آمده است كه شبي امام(ع) ميهمان داشتند. در ميان صحبت چراغ خراب شد،‌ ميهمان امام دست پيش آورد تا چراغ را درست كند، امام نگذاشت و خود اين كار را انجام داد و فرمود: ما گروهي هستيم كه ميهمانان خود را به كار نمي‌گيريم.6

سكوت و حفظ اسرار: ابو نصربزنطي مي‌گويد: حضرت رضا (ع) فرمود از علامات فقه حلم و بردباري و علم و دانش و سكوت و دم فرو بستن و حفظ اسرار است. سكوت يكي از درهاي حكمت بوده و ايجاد محبت مي‌كند و به همه نيكي‌ها رهنما است.

صله ارحام: محمد بن عبيدالله گويد كه امام رضا (ع) فرمودند: اگر مردي از عمرش سه سال مانده باشد و او صله رحم انجام دهد خداوند عمر سه ساله او را به سي‌ سال تبديل مي‌كند و مشيت خود را به كار مي‌بندد.

حضرت از قول پدرانش كه آنها هم از قول امام نقل مي‌كنند كه: هر كس دوست دارد مرگش به تأخير بيفتد و روزي‌اش زياد گردد بايد صله رحم را بجا آورد.

حسن ظن: محمدبن اسماعيل بن بزيع مي‌گويد: حضرت رضا(ع) فرمودند: به خداوند حسن ظن داشته باشيد، زيرا خداوند مي‌فرمايد: من در نزد گمان بنده مؤمن خود هستم، اگر گمان او خير باشد پاداش او هم خير خواهدبود و اگر او شر باشد پاداش او هم شر خواهد بود.