روحانیت راستین
40 بازدید
تاریخ ارائه : 10/5/2013 12:54:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

3 اسفند 1367 را فراموش نمی کنم آن زمان که احیاگر اسلام ناب محمدی در حمایت از حاملان امانت وحی ورسالت فریاد بر آورد.

حمایت از پاسداران شهیدی که ارکان عظمت وافتخار انقلاب اسلامی را بر دوش تعهد سرخ وخونین خویش حمل نموده اند.

حمایت از حماسه سازان همیشه جاوید آنانکه رساله علمیه وعملیه خود را به دم شهادت ومرکب خون نوشته اند وبر منبر هدایت وعظ وخطابه ناب از شمع حیاتشان گوهر شب چراغ ساخته اند.

حمایت از کسانیکه هنگامه نبرد هشت سال دفاع مقدس رشته تعلقات درس وبحث و مدرسه را بریدند وعقال تمنیات دنیا را از پای حقیقت علم برگرفتند وسبکبالان به میهمانی عرشیان رفتند ودر مجمع ملکوتیان شعر حضور سرودند.

آنانکه تا کشف حقیقت تفقه به پیش تاختند وبرای قوم وملت خود منذران صادقی شدند که بندبند حدیث صداقتشان را قطرات خون وقطعات پاره پاره پیکرشان گواهی کرده است.

درحمایت از کسانیکه در دعوت بحق وراه خونین مبارزه مردم خود اولین قربانیها را داد ومهر ختام دفترشان شهادت بود.

آری حمایت از روحانیت راستین اسلام وتشیع آنانکه صدها سال است تکیه گاه محرومان بوده اند ومستضعفان از کوثر زلال معرفت آن بزرگواران سیراب شده اند .

روحانیتی که در دفاع از مقدسات دینی ومیهنی خود مرارتها وتلخیها متحمل شده اند وهمراه با تحمل اسارتها وتبعیدها زندانیهاواذیت و آزارها وزخم زبانها شهدای گرانقدری را تقدیم نموده اند .

روحانیتی که پیش کسوت شهادت بوده اند- بالای دار رفته اند واجساد مطهرشان بر سنگ فرشهای حوادث خونین به شهادت ایستاده است.

روحانیتی که مظلومیتش را دیوارهای فیضیه- سلولهای مخوف وانفرادی رژیم شاه کوچه وخیابان- مسجد ومحراب- دفاتر کار ومحل خدمت- خط مقدم جبهه- میادین مین شهادت میدهند وخون پاکشان افق فقاهت را گلگون کرده است.

روحانیتی که در طول 8 سال دفاع مقدس بیش از 2500شهید تقدیم نمود.

آری حمایت از روحانیتی که زیر بار سرمایه داران وپول پرستان وخوانین نرفتند وهمواره شرافت خود را حفظ نمودند وبه خون سرمایه داران زالو صفت تشنه اند آنانکه با زهد وتقوا وریاضت درس خوانده اند وپس از کسب مقامات علمی ومعنوی به همان شیوه زاهدانه وبا فقر وتهیدستی و عدم تعلق به تجملات دنیا زندگی کرده اند وهرگز زیر بار منت وذلت نرفته اند.

آری فریاد امام در حمایت از روحانیت در مقابل سلاطین وستمگرانی بود که در محو آثار رسالت همه امکانات خود را به کار گرفته اند.

در مقابل کسانیکه می گویند دست روحانیت اصیل طرفدار اسلام ناب محمدی با سرمایه داران در یک کاسه است.

در مقابل کسانیکه می خواهند ریشه دین ودینداری ودر راس آن اسلام وروحانیت را بزنند.

در مقابل کسانیکه با ژست مقدس مآبی چنان تیشه به ریشه دین وانقلاب ونظام میزنند که گویی وظیفه ای غیر از این ندارند.

در مقابل مارهای خوش خط وخالی که مروج اسلام آمریکایی اند ودشمن رسول الله در مقابل کسانیکه شعار جدائی دین از سیاست سر میدهند ونمی دانند که حکومت فلسفه عملی تمامی فقه است.

در مقابل لیبرالها آنهائیکه از اول هم با انقلاب نبودند وروح الله صراحتاً اعلام نمود تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت بدست لیبرالها بیفتد.

کوته فکرانی که می گویند باید در سیاست واصول ودیپلماسی خود تجدید نظر نمائیم وما خامی کرده ایم واشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم وشعارهای تند سبب بدبینی غرب وشرق نسبت به ما می شود ونهایتاً انزوای کشور را در بر خواهد داشت.

پس هان ای سروران معزز ومعظم روحانی-ای امت حزب الله وای بسیجیان بیائیم بدون توجه به غرب حیله گر وفارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملی اسلام برآئیم والا مادامی که فقه در کتابها وسینه علما مستور بماند ضرری متوجه جهانخواران نیست.

و روحانیت تا در همه مسائل ومشکلات حضور فعال نداشته باشد نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر ونیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند وهمواره چند قدم جلوتر از حوادث مهیای عکس العمل مناسب باشند.

خداوندا حوزه های علمیه این سنگرهای پاسداری از فقاهت واسلام ناب را تا ابد پا برجا بدار.

یاد شهدای روحانی گرامی باد.