فرماندار ازنگاه امیر المومنین علی (ع)
34 بازدید
تاریخ ارائه : 10/5/2013 5:56:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

فرماندار و حاکم ازنظر علي (ع) و در حکومت وي بايست که نيرنگ به کار نبرد و به فساد و تباهي آلوده نگردد و ظلم و ستم نکند و به رشوه نپردازد.حاکم بايد بداند ودرک کندکه اموال ودارايي همگاني طمعه و رزق خاص او نيست بلکه از آن همه افراد است.

امير المومنين علي (ع) مي فرمايداگرمردم بر دورمن جمع شوند باعث افتخار من نخواهدشد و اگرازمن جدا شوند موجب هراس و ترس من نخواهد گشت و مرگ در راه حق وبراي حق بر من ناگوار نيست.

در نزد امام علي (ع) فرق ندارد تو زمامدارباشي يا از افراد توده مردم مسئوليتهاي سبک يا سنگين داشته باشي در نزد امام علي (ع) همراه مردم بودن بهتر است.

امام فرمود خير و نيکي آن نيست که ثروت و اولاد زياد داشته باشد ولي خير و نيکي آنست که علم و دانش تو زياد باشد اگر خداوند بنده اي را پست گرداند او را از علم ودانش دور سازد.