نکته های عاشورایی •
52 بازدید
تاریخ ارائه : 11/8/2013 9:29:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

• نکته های عاشورایی •احكام ويژه اى كه در مجموعه تعاليم شيعه ، در باره حادثه عاشورا و امام حسين عليه السلام وارد شده عبارت اند از :
1. حِلّيتِ خوردن تربت امام حسين عليه السلام براى استشفا؛
2. استحباب سجده بر تربت امام حسين عليه السلام ؛
3. استحباب ذكر گفتن با تسبيح تربت امام حسين عليه السلام ؛
4. استحباب بر داشتن كام كودك با تربت امام حسين عليه السلام ؛
5. استحباب حُنوط ميّت با تربت امام حسين عليه السلام ؛
6 . استحباب زيارت اربعين؛
7 . استحباب زيارت امام حسين عليه السلام در مناسبت هاى مختلف مذهبى؛
8 . استحباب اقامه عزادارى و گريستن براى امام حسين عليه السلام ؛
9. جواز قصر و اِتمام نماز در زير گنبد مزار امام حسين عليه السلام ؛
10. استحباب همراه داشتن تربت امام حسين عليه السلام در سفر؛
11. استحباب ياد كردن از امام حسين عليه السلام به هنگام نوشيدن آب