فاطمه کیست؟
28 بازدید
تاریخ ارائه : 3/26/2014 5:32:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

مي خواهم پروانه شوم تا اندکي از شکوه گل را درک کنم. هر چند قدرت درک حقيقت او را ندارم. راه گلي که در خانه وحي شکفته شد گلي که آينه تمام نماي يک انسان نمونه و ايده ال است. او عشق پدر بود. مادر معصومين، مادر غم‌ها ومصيبت‌ها، مادر فضايل و بزرگواري‌ها، مادر کرامت‌ها، مادر محبت، مادر شجاعت و متانت، مادر عبادت بود.

او کوثر قرآن بود. او موجب پذيرش توبه آدم بود. او همراه پيامبر بود که خدا اراده کرده رجس را از آنها دور کند. او اجر رسالت نبي بود. فاطمه شاخه درخت طيبه است. او از بزرگترين آيات وپند واندرز آدميان است. او وسيله تقرب به سوي خداست. فاطمه مشکوتي است که مصباح آن حسنين هستند. او دريايي است وعلي درياي ديگر او از اهل پيامبر است. او وفا کننده به نذر خود است.

او بانويي است که خدا آنقدر به او عطا مي کند تا او را راضي مي کند. او ذي القربي است. فاطمه از ذريه پيامبر است. او بانويي است که روز قيامت همه آرزو مي کنند اي کاش فاطمي بودند. سرور زنان بهشت و اولين کسي است که وارد بهشت مي شود. با خشم او خدا خشمناک وبا خشنودي او خدا خشنود مي شود. فاطمه نور چشم پيامبر، ميوه دل پيامبر، روح و روان پيامبر، پاره وجود پيامبر وگرامي‌ترين مردم براي پيامبر است .

شادي او شادي پيامبر و غضب او غضب پيامبر است دشمني با او دشمني با پيامبر است او سيد النساء العالمين است. فاطمه است چون خداوند او و دوستدارانش را از آتش جهنم دور کرده است.

تهیه و تنظیم :حسن بابایی