چهل اصل مدیریت فرهنگی در اهداف بعثت انبیاء (29)
24 بازدید
تاریخ ارائه : 5/24/2014 12:00:00 PM
موضوع: مدیریت

28-فرمان خدا را چنانکه باید رساند:

دستورات و فرمان هایی که خداوند در قرآن مجید به رسولش داده، فرمان هایی است که از طریق ایشان به همه مسلمانان مؤمن داده شده است. لذا خواندن و نوشتن، یعنی آموزش، اولین فرمان الهی است که هر مسلمان باید از آن اطاعت کند و این بزرگ ترین افتخار مسلمانان است.خداوند در قرآن مجید، حدود شصت بار برای پیامبر خود سوگند یاد کرده است. این سوگندها، یکی از دیگری زیباتر و شاعرانه تر است؛ مانند:«سوگند به طاق بلند آسمان، قسم به ماه تابان، سوگند به روز، چون روشن شود، قسم به شفق و روشنی اول غروب، قسم به قرآنِ روشن بیان، قسم به صبحگاه، قسم به شب، هنگامی که به روز روشن می شود»؛ ولی زیباترین و آموزنده ترین این سوگند ها، اولین سوگندی است که خداوند برای حضرت محمد(ص) ، فقط چند روز بعد ازاولین آیات نازله یاد کرده و فرموده است: « ن و القلم و ما یسطرون؛2 سوگند به قلم و آنچه می نویسد.»فرمان خواندن و سوگند به قلم، در هیچ یک ازکتب مقدس مذاهب، اعم از مذاهب ابراهیمی و یا مذاهب دیگر، نیامده واین بزرگ ترین افتخار مسلمانان و اولین وظیفه آنان، خصوص مسلمانان جوانان است که در خواندن و نوشتن (یعنی آموزش علوم) کوشا باشند؛ اهل بیت علیهم ا لسلام بسیار قیام کنندگان به امر خدا و عمل کنندگان به اراده ی او هستند، لکن اراده الله و امرالله چیزی جز همان اراده و أمر اهل بیت علیه السلام نیست چرا که اراده و امر آنها در طول اراده و امر خداست و در یک جمله چون فانی در خداوند هستند به همه شئون پس اراده و امر آنان نیز فانی در اراده و امر خداست و اصلاً به عبارت دیگر عینیت بین آن دو برقرار است!فلذا در زیارت جامعه کبیره می خوانیم «وأمرکم رشد» چرا که امر آنها امر خداست و این خداست که امر را رشد قرار می دهد: «و هیّئ لنا من أمرنا رشداً»!