چهل اصل مدیریت فرهنگی در اهداف بعثت انبیاء (32)
22 بازدید
تاریخ ارائه : 5/24/2014 12:41:00 PM
موضوع: مدیریت

31-پیام های پروردگارش را رساند:

قرآن کتاب هدایت، نور، تذکر، موعظه، برهان، شفا، حکمت و علم است؛ قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، واپسین راهنمای بشر، کارآمدترین کتاب ها برای سعادت و بهروزی است، که در تمام شئون زندگی انسان ها سخن ها دارد؛ کتابی که کرامت واقعی را به انسان عطا می کند؛ کتابی که انسان را از ظلمات جهل، شرک و تفرقه نجات می دهد؛ کتابی که درمان دردهای فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.خداوند بزرگ از طریق قرآن کریم، پیام ها و فرمان های خود را بر بندگان خویش فرستاده است تا آنان راه رستگاری را بیابند و در آن گام بردارند. در سوره «اسراء» آیات ۲۳ تا ۳۸ خداوند بزرگ به بندگان خود فرمان هایی می دهد که اگر انسانها این فرمان ها را در زندگی دنیویی خود به کار گیرند، براستی که رستگار خواهند شد و رضایت معبود را فراهم خواهند کرد. پرستش خدا و احسان به والدین- فروتنی و آمرزش خواهی- توبه- احسان به خویشاوندان و محرومان- پرهیز از اسراف- سخن نیکو با نیازمندان- میانه روی در انفاق- کسب رزق و روزی حلال- حق حیات فرزند- پرهیز از روابط نامشروع- پرهیز از قتل و خونریزی- حفظ اموال یتیمان و وفا به عهد و پیمان- پرهیز از کم فروشی- پرهیز از ظن و گمان- پرهیز از غرور و تکبر.