چهل اصل مدیریت فرهنگی در اهداف بعثت انبیاء (34)
29 بازدید
تاریخ ارائه : 5/23/2014 1:25:00 PM
موضوع: مدیریت

33- از پیروی شیطان برهاند و به اطاعت خدا کشاند:

پیروی از هر فرد و جامعه و گروهی كه انسان را از مسیر اصلی و تكاملی فردی و جمعی باز می‌دارد، به عنوان شیطان معرفی شده است.ابلیس نیز به عنوان نماد كامل دشمنی كه در مسیر تكاملی فرد و جامعه قرار دارد، معرفی شده تا انسان با شناخت درست از دوست و دشمن در مسیر خویش ، ره به گمراهی نبرد.شیطان می‌كوشد تا از رشد معنوی انسان جلوگیری كند آل‌عمران: 36 و 37 و جامعه انسانی را به تباهی و فساد بكشاند یوسف: 100 و بقره: 208 برای دست‌یابی به این هدف نیز می‌كوشد تا با تزیین انعام: 111و 112 و گناه و نابهنجاری اخلاقی و اجتماعی آل‌عمران: 155 شبهه‌افكنی زخرف: 61و 62 و ایجاد انجمن‌های سری توطئه مجادله: 10 مردم را به سوی اطاعت خود به عنوان كسی كه خواهان خیر و صلاح آن‌هاست، دعوت كند.هر فرد و جامعه‌ای كه اطاعت شیطان‌های انسانی و جنی را اختیار كند، گرفتار اموری می‌شود كه شناسایی آن، می‌تواند گامی مهم برای شناسایی دوست و دشمن باشد؛ به این معنا كه شیطان، دشمنی است كه خود را به عنوان دوست معرفی می‌كند و امور باطل و نابهنجار را به عنوان كارهای نیك و پسندیده و مفید جلوه می‌دهد. پیروی از شیطان و همراه شدن با او آثار دنیوی و اخروی متعددی برای آدمی به دنبال دارد که در نتیجه آن نه تنها زندگی این دنیایی انسان، بلکه زندگی اخروی او را نیز دچار خسران عظیمی می‌کند.