نسل حسینی (علیه السلام)(4)
21 بازدید
تاریخ ارائه : 5/29/2014 8:28:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

حضرت مهدی(عج) در آینه آیات:

بیش از یکصد آیه از آیات قرآن کریم، چهره آسمانی و زمینی حضرت ولی عصر ـ عجل اللّه تعالی فرجه الشریف ـ را ترسیم ساخته است. او را «بقیّة اللّه »28 یا بازمانده الهی لقب داده و «پیشوا و وارث زمین»29 خوانده است که «پیروزکننده اسلام بر همه ادیان»30 خواهد بود. شخصیتی عرشی که با «گسترش عدالت در سراسر گیتی، جهان را زنده و بالنده»31 می سازد و «زمین را با نور رب خویش روشن نموده، از سیاهی ستم پاک و پیراسته»32 می نماید، به گونه ای که برای همه انسانها چونان «آب گوارایی»33 در عطش و آتش آشوبها، خواهد بود.

او را «هدایتگر تقواپیشه گان»34 لقب داده و «بنده شایسته و صالح الهی»35 در تمامی عصرها و نسلها شمرده است که با «روشنای توحید و خداپرستی»36 گستره هستی را پرفروغ می سازد و همه «زمین و زمینیان را امان و امنیّت»37 می بخشد.

آن هنگام که یأس و افسردگی، غبار و تیرگی بر آسمان دلها و دیده ها می گسترد، او چون «خورشیدی تابان و مشعلی فروزان»، «شب هنگام تیره و تار حکومت ستمگران را به طلوعی طلایی از صفا و صلح و سلامت»38 می رساند، «انتظار منتظران را پایان بخشیده»39 و چشمان سرشار از شکیبایی، بردباری و دلدادگی»40 آنان را به «و العصر»ی41 سرورآفرین و خجسته شادمان می کند. او «فریادرس ستمدیدگان و خونخواه مظلومان»42 است که با «تشکیل دولت حق خود، قدرتهای باطل را نابود»43 می سازد و در پی این حادثه بس فرخنده، «زمین نعمتهای ظاهری و باطنی خویش را آشکار»44 می کند و «وعده خداوندی تحقق»45 می یابد؛ وعده ای که پس از هنگامه های «درد و رنج و سختی و مصیبت»46 انجام می شود و «گستره هستیلبریز از عدل و داد»47 می گردد.

در این هنگام پیروزی ـ حقیقی ـ «نزدیک»48 شده و گلبانگ برتری اسلام بر سایر ادیان جهان به گوش همگان می رسد و «مضطر ـ واقعی ـ آفرینش»49 با انجام نماز در مقام ابراهیم، همراه با دعایی مستجاب، اندوه هستی را به شادی و شادمانی ماندگار می رساند و ندای توحید خداوندی، نبوّت محمدی و ولایت علوی را در سراسر گیتی پدیدار و پایدار می نماید.