شورای فرهنگی روستا(2)
34 بازدید
تاریخ ارائه : 7/13/2014 5:46:00 PM
موضوع: تبلیغ

جایگاه حقوقی شورا:

1-ابلاغ شماره 104001مورخ 9/5/1392مدیر کل محترم امور فرهنگی مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم

2-ابلاغ شماره 6689/192مورخ 12/6/1392معاونت محترم امورفرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی

کلید واژه:

1-روستای شاخص:

مراکز دهستانهای با اولویت جمعیت بیش از 500خانوارو دارای امکانات زیر بنایی فرهنگی شامل مسجدوخانه عالم-روحانی مستقر(یا امام جماعت ثابت)شورای اسلامی و دهیاری-کانون فرهنگی مسجد-پایگاه بسیج-مرکز آموزشی (مدرسه)فضا و هیئت ورزشی-کتابخانه

2-اعضای شورا:

1-روحانی مستقر(رئیس شورا)2-دهیار3-مسئول کانون فرهنگی مسجد4-رئیس شورای اسلامی روستا5-فرمانده پایگاه بسیج روستا6-مدیر یکی از مدارس روستا7-رئیس هیئت امنای مسجد جامع روستا8-رئیس یکی از هیئت های مذهبی روستا9-مسئول هیئت ورزشی روستا10-مسئول کتابخانه روستا11-نماینده بانوان روستا(به انتخاب اعضای شورای فرهنگی )