چشم بیدار مدیر(4)
57 بازدید
تاریخ ارائه : 4/5/2015 12:43:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

ویژگی های پرسنل حراست

وثاقت، حسن شهرت، خوش برخوردی و مردم داری، ثبات و استقامت در کار، اصالت خانوادگی و سابقه اسلامی، شم حراستی، ابتکار عمل، هوش و تدبیر، تناسب ذوقی و روحی، تجربیه، صداقت، خدمتگذاری، دوری از عیب جویی، ویزگی های دیگر همچون رازداری، شکیبایی، پارسایی و امانت پذیری.

ویژگی های حراست برتر و موفق

*دارای نگاهی کلان، برنامه ریزی شده، دلسوزانه و آگاهی دهنده باشد.

*حفظ آبروی همکاران و اسرار آنان را از اصلی ترین وظایف خود می داند.

*نهادی قانونمند، مسئول و پاسخگو در مقابل تمامی اعمال خود است.

*انتقاد و پرسش را قدر می نهد و منتقد و پرسشگر را ارج می گذارد.

*محیط را فقط برای متخلفان ناامن می کند.

*حافظ ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد.

*به منظور سالم سازی محیط پیشگیری قبل از درمان می نماید.

*حراست، اصل حیطه بندی، راز داری و امانتداری را رعایت می نماید.

*از رشد و ارتقای عناصر ناسالم پیشگیری و زمینه رشد نیروهای مومن و متعهد و توانمند را فراهم می سازد.

*معضلات ومشکلات محیط رابصورت ریشه ای بررسی وبااستفادهازنظرات کارشناسان متعهدومتخصص به مسئولین ذیربط راه کارارائه می دهد.

*به منظوراشرافیت اطلاعاتی برمحیط با ایجاد روابط عمومی منطقی و معقول، پرسنل را جهت جمع آوری اخبار محیط، جلب اعتماد می نماید.

*جلب اعتماد مدیر به منظور مشارکت در تصمیم سازی ها

*سرویس دهی خبری به موقع و ارزیابی شده، به طور صادقانه به مدیر و دیگر مراجع ذیربط می نماید.

*با اعمال و رفتار و تعهد نسبت به کار، الگوی دیگران می باشد.

با فراغت گوش می دهد.               با متانت توضیح می دهد.

                                                                                      با دقت بررسی می نماید.                با عدالت تصمیم می گیرد.