فاطمه کیست؟
51 بازدید
تاریخ ارائه : 4/5/2015 1:58:00 PM
موضوع: تاریخ و سیره

او بانویی است که خدا آنقدر به او عطا می‌کند تا او را راضی می‌کند.

می خواهم پروانه شوم تا اندکی از شکوه گل را درک کنم، هر چند قدرت درک حقیقت او را ندارم؛ راه گلی که در خانه وحی شکفته شد. گلی که آینه تمام نمای یک انسان نمونه وایده آل است. او عشق پدر بود. مادر معصومین(ع)، مادر غم‌ها و مصیبت‌ها، مادر فضایل و بزرگواری‌ها، مادر کرامت‌ها‌، مادر محبت، مادر شجاعت و متانت و مادر عبادت بود.

او کوثر قرآن بود. او موجب پذیرش توبه آدم بود. او همراه پیامبر بود که خدا اراده کرده رجس را از آنها دور کند. او اجر رسالت نبی بود. فاطمه(س) شاخه درخت طیبه است. او از بزرگترین آیات وپند واندرز آدمیان است. او وسیله تقرب به سوی خداست. فاطمه(س) مشکاتی است که مصباح آن حسنین هستند. او دریایی است وعلی دریای دیگر، او از اهل پیامبر(ص) است و وفا کننده به نذر خود است.

او بانویی است که خدا آنقدر به او عطا می‌کند تا او را راضی می‌کند؛ او ذی القربی است؛ فاطمه(س) از ذریه پیامبر(ص) است؛ او بانویی است که روز قیامت همه آرزو می‌کنند ای کاش فاطمی بودند. ایشان سرور زنان بهشت و اولین کسی است که وارد بهشت می‌شود. با خشم او خدا خشمناک و با خشنودی او خدا خشنود می‌شود. فاطمه(س) نور چشم پیامبر(ص) میوه دل پیامبر، روح و روان پیامبر، پاره وجود پیامبر و گرامی ترین مردم برای پیامبر خدا است.

شادی او شادی پیامبر وغضب او غضب پیامبر است. دشمنی با او دشمنی با پیامبر است. او سید النساء العالمین است.

فاطمه است چون خداوند، او و دوستدارانش را از آتش جهنم دور کرده است.