شادی و نشاط دراسلام
332 بازدید
تاریخ ارائه : 4/7/2015 10:09:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

اسلام دین کامل و جامعی است که به تمام نیازهای فطری انسان توجه کامل داشته و برای تمام نیازهای جسمی و روحی، ابعاد مختلف، زوایای پیدا و پنهان زندگی بشر برنامه و شیوه کار را ارائه کرده است.

البته از وظایف متفکران و اندیشمندان دینی است که از لابه لای آیات قرآن کریم با تحلیل سیره وسنت پیشوایان دینی و با بررسی نظریات مراجع و دانشمندان مذهبی نظر اسلام را راجع به تمام جنبه های حیات انسان و مسائل مبتلا به جامعه و مردم تبیین کنند.یکی از موضوعاتی که گاهی در محافل و مناظره های علمی ودینی و حتی در نوشته ها محل مناقشه و جدل است جایگاه شادی و نشاط در دین اسلام و تکلیف مسلمانان به آن است.

ابوعلی سینا درکتاب اشارات وتنبیهات از نظریه ارسطوبهرمند شده است وفرموده استنشاطچهارمرتبه دارد:

1-نشاط حسی

2-نشاط تخیلی

3-نشاط توهمی

4-نشاط تعقلی

در حدیث مشهور جنود عقل وجهل امام صادق(علیه السلام)می فرماید: از جمله سربازان عقل نشاط می باشد .

«نشاط تعقلی در اسلام پذیرفته شده است»

تعریف شادی:شادی احساس مثبتی است که از حس ارضاء و پیروزی بدست می آید.

تعریف حزن:حزن حالات ناگواری و دردناکی است که از اطلاع بر انجام نشدن یکی از هدف ها و آرزوها به انسان دست می دهد.

معنی نشاط:

نشاط از ریشه نشط گرفته شده است و همانگونه که خداوند در قرآن می فرماید:

«وَ النّازِعاتِ غَرقاً *وَالنّاشِطاتِ نَشطاً -سوگند به فرشتگانی که به سختی جانها را بر می کنند* و فرشتگانی که جان مومنان را بامدارا می گیرند»

پس نشاط باز کردن گره ها با آرامی و مدارا و نشاط اجتماعی یعنی باز کردن گره ها اجتماع به آرامی و مدارا

«نشاط به معنی گشودن گره ها است»

نشاط معلول شادی یا حزن می باشد:

رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند:در بهشت سرایی است به نام دارالفرح «شادی سرا» تنها کسانی وارد آن می شوند که ایتام مسلمانان را شاد کرده باشند.

تانگرد طفل کی بیند لبن

  یکی درد و یکی درمان پسندد                                                            یکی وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران