عوامل شادی آور از دیدگاه علم تندرستی:
424 بازدید
تاریخ ارائه : 4/7/2015 10:25:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

عوامل شادی آور از دیدگاه علم تندرستی:

1-ثروت

2-آزادی فردی

3-دسترسی به معلومات

4-برابری

5-سلامت

6-ویژگی های شخصیتی

7-هدفمند بودن زندگی

8-موقعیت اجتماعی

9-رویدادهای زندگی

«هر یک از عوامل فوق شادی های چهار گانه را (حسی- تخیلی- توهمی و تعقلی) به وجود می آورد و معلول آن نشاط چهارگانه خواهد بود.»

قرآن 25 بار از لفظ شادی با کلمات (فرح- یفرحون) استفاده کرده است که بعضی از آنها ممدوح و بعضی مذموم شمرده شده است.

در قرآن شادی هایی که منجر به سرکشی و بد مستی میشود مذموم و شادی هایی که به خاطر فضل و بخشش الهی می باشد ممدوح شمرده شده است.

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: روش های شادی آور سه گونه است:

1-روش های شناختی(توجه به آخرت)

2-روش های رفتاری(نماز خواندن)

3-روش های شناختی- رفتاری(رضایت دادن به قضای الهی)

دانشمندان می گویند روش های شادی آور دو گونه است:

1-محسوس (که ماندگار نیستند)

2-معقول(که ماندگار می باشند)

«طبق فرمایش ائمه اطهار و گفته دانشمندان شادی هایی پذیرفته شده است که معقول باشند و معلول آن نشاط معقول باشد»

نقطه مقابل شادی حزن است.