هنر در فرمایشات مقام معظم رهبری
54 بازدید
تاریخ ارائه : 4/8/2015 10:13:00 AM
موضوع: تبلیغ

هنر عبارتست از کیفیت بیان و اداء یک مطلب به شکلی زیبا و ظریف و توام با ذوق... در هنر اصل این که آن هنرمند یک پیام و مقصود و مضمونی در ذهن داشته باشد و بخواهد آنرا به مخاطبین خودش تعلیم بدهد و به ذهنها و دلها برساند ودر آن رسوخ بدهد و دوم اینکه این کار را با ظرافت و زیبایی و بصورت جاذبه دار انجام دهد که این را ما هنر می گوئیم.(روزنامه جمهوری اسلامی 21/10/64)

محتوای حقیقی هنر باید روح تقوی و طهارت را در انسانها زنده کند و ما که از هنر استفاده می کنیم باید مواظب باشیم که آن خنجر تیز آبدیده هنر در ما آن حقیقت و جوهر ارزشمند تقوی را در هم نشکند و نابود نکند.(روزنامه جمهوری اسلامی 21/10/64)

هنر در صورتی ارزش دارد که یک محتوایی داشته باشد و یک چیزی را بیاموزد خطی را که مردم آن را تعقیب می کنند روشن می کند در کل برای سعادت و رستگاری مردم یک عامل باشد این هنر را هنر متعهد می نامند.(مجله پیام انقلاب 4/3/1359)

هنرمند هم در فرم و قالب هنر خود و هم در قالب مضمون تعهد دارد.(فصلنامه هنر دینی شماره 8)

جلوه هایی از هنر متعهد

*هنر مقاومت:در برابر شداید و دشواریها و در مواجهه با صحنه های سخت زندگی.

*هنر سکوت:در دل هزاران سخن دارد ولی برای حفظ مصالح سکوت می کند.

*هنر نرمش:با نرمش در عین قدرت می توان راه را ادامه داد.

*هنر مبارزه:گاهی هدف در خطر است و تنها راه مبارزه است.

*هنر ایثار: گاهی با ایثار می توان رسیدن به هدف را میسر کرد.

*هنر حرکت زیر کانه:به هنگام اشتغال و سرگرمی دشمن به برنامه های خاص از فرصت سود جسته و در طریق تقویت هدف کوشید.

*هنر عفو:در عین قدرت و در اوج هیجان بر احساسات غلبه کردن .

توانمندی هنر متعهد

*آئینه تحولات است.

*جوابگوی نیازهاست.

*موید حیات اخلاقی است.

*با شعور دینی تطابق دارد.

*حذف کننده خرافات است.

*موجه وحدت است.

*شرف آفرین است.