آل سعود در نگاه ولایت(8)
82 بازدید
تاریخ ارائه : 4/25/2015 11:07:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

اگر هزار بار قطعه قطعه شويم، دست از مبارزه با ظالم بر نمي¬داريم

مسلمانان تمامي كشورهاي جهان! از آن¬جا كه شما در سلطه¬ی بيگانگان گرفتار مرگ تدريجي شده¬ايد، بايد بر وحشت از مرگ غلبه كنيد و از وجود جوانان پرشور و شهادت¬طلبي كه حاضرند خطوط جبهه كفر را بشكنند استفاده نماييد، به فكر نگه داشتن وضع موجود نباشيد بلكه به فكر فرار از اسارت و رهايي از بردگي و يورش به دشمنان اسلام باشيد كه عزت و حيات در سايه¬ی مبارزه است و اولين گام در مبارزه، اراده است و پس از آن تصميم بر اين كه سيادت كفر و شرك جهاني خصوصاً آمريكا را بر خود حرام كنيد. ما در مكه باشيم يا نباشيم دل و روحمان با ابراهيم و در مكه است.  دروازه¬هاي مدينه¬الرسول را به روي ما ببندند يا بگشايند، رشته محبتمان با پيامبر هرگز پاره و سست نمي¬شود، به سوي كعبه نماز مي¬گزاريم و به سوي كعبه مي¬ميريم و خدا را سپاس مي¬گزاريم كه در ميثاقمان با خداي كعبه پايدار مانده¬ايم و پايه¬هاي برائت از مشركين را با خون هزاران هزار شهيد از عزيزانمان بنيان نهاده¬ايم و منتظر هم نمانده¬ايم كه حاكمان بي¬شخصيت بعض كشورهاي اسلامي و غيراسلامي از حركت ما پشتيباني كنند. ما مظلومين هميشه¬ی تاريخ، محرومان و پابرهنگانيم، ما غير از خدا كسي را نداريم و اگر هزار بار قطعه قطعه شويم، دست از مبارزه با ظالم بر نمي¬داريم.
(پیام حج امام خمینی 1367 مشهور به پیام قطعنامه)