کمال اعتکاف
136 بازدید
تاریخ ارائه : 4/25/2015 12:57:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

مرحوم مجلسي (ره) فرمود : بدان كه همانا كمال اعتكاف در آنست كه انديشه و دل و اعضاء فقط بر عمل صالح وقف گردد و بردر خانه خداي جليل و در برابر اراده مقدس او به حبس در آيد از آنچه كه روزه دار از انجامش خودداري مي كند به طورتمام وكمال باز داشت گردد و بر احتياط خود بيفزايد و دائماً در روي آوردن به خدا و ترك ما سوي الله ملازمت ورزد سپس هرگاه اعتكاف كننده خطورات غير اللهي را به دل راه دهد و يا يكي از اعضاء در غير طاعات خدا بكار رود به همان ميزان از فيوضات الهي محروم گردد و حقيقت كمال اعتكاف را فاسد گردانيده است.