ویژگی های نظام اسلامی(1)
71 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

اسلام دینی است که دارای نظام ویژه خودمی باشد که لازم است برای شناخت این نظام ویژه، به ویژگی های آن بپردازیم و آن ویژگیها عبارتند از:

1ـ حاکمیت روح توحیدی:

نظام اسلامی، نظام تعاون، احسان، عدل وایثار است نه نظام استثمار، استخدام، استعباد و استعمار و آن چه که رشته همه شئون نظامرا به همدیگر پیوند می دهد و بر آن مجموعه حاکم است، اصل توحید و الهی بودن است، دراین نظام هیچکس حق تعدی به دیگران و تحمیل بر آن ها را ندارد.

آیات فراوانی در قرآن، همه را در برابرمقررات الهی یکسان دانسته، روح حاکم را روح عبادی معرّفی کرده است نه طغیان، در حالیکه در نظام های دیگر، روح حاکم روح تمتع مادی است نه روح تعبّد توحیدی، روح گرایش بهلذات و مادیات است نه گرایش به معنویات.

هر کس هر آن چه را بخواهد از آن استفادهکند و از هر راهی که بخواهد برود، همان راه را طی می کند ولی در نظام الهی چنین نیست.