ویژگی های نظام اسلامی(4)
62 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

4ـ حکومت خدا بر مردم:

جامعه اسلامی فاقد قانون و حکومت نیست وشکل حکومت آن نه حکومت «فرد بر جامعه» است نه حکومت «مردم بر مردم». حکومت فرد بر جامعهاین است که آراء، اندیشه و خواسته های یک نفر بر جامعه حاکم باشد. نظام های استبدادیاز این قبیل است یک فرد هرچه تصمیم بگیرد همان معتبر و لازم الاجرا است. در حکومت مردمبر مردم که همان نظام های دموکراسی معتبر است مردم عدّه ای را انتخاب می کنند و آراءو نظرات نمایندگان مردم برای همه چه خودشان چه موکّلان آنان معتبر است. در نظام اسلامیهیچ یک از این دو نحوه حکومت راه ندارد، چون انسان آفریده خداست، شرائط فراوانی راپشت سرگذاشته، سرنوشت های فراوانی را نیز در پیش رو دارد و اداره کننده انسان کسی استکه از گذشته، حال و آینده او با خبر باشد و حقیقت انسان، جهان و کیفیت ارتباط انسانبا جهان را بداند و او تنها خداست از این رو حکومت در نظام اسلامی «حکومت خدا بر مردم»است نه «حکومت فرد بر مردم» یا «مردم بر مردم».

آیاتی از قبیل: «ان الحکم الّا للّه؛(6)حکم و فرمان جز به دست خدا نیست» و مانند آن نیز، شاهد و مؤید این بحث عقلی است.