ویژگی های نظام اسلامی(5)
67 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

5 ـ مردم مکلّف اند نه صاحبحق:

چون حکومت اسلامی حکومت خدا بر مردم است،مردم در هیچ عصری صاحب حق نیستند، بلکه در برابر خدا مکلّفند، مردم گرچه نسبت به یکدیگرآزادند اما نسبت به ذات اقدس اله بنده اند و بر اثر این بندگی از قید و بند بندگی هرچیز و هر کس آزاد هستند و اگر بنده خدایند موظفند که قوانین الهی را خوب درک و حفظنمایند و از ضایع شدن آن جلوگیری کنند و مجریان را مورد حمایت قرار دهند، گرچه روحتکلیف به حق برمی گردد.(7)