دولت وملت با همدلی و همزبانی تا تحقق منشوراصل هشتم
70 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

1-ایجادنظام اسلامی

بزرگترین امر به معروف، ایجاد و حفظ نظام اسلامیاست

آنچه ما از مجموع معارف قرآنی استفاده میکنیم و درمی‌یابیم، این استکه مطالبه‌ی اسلام از مسلمین، ایجاد نظام اسلامی به‌نحو کامل است؛

 نظام اسلامی که ما مدّعی آن هستیم و دنبالآن هستیم - حالا نظام اسلامی به‌معنای مجموعه‌ی ظرفیّتهایی است در کشور که حرکتعمومی مردم را و مسئولین را شکل میدهد؛ به این میگوییم نظام؛ همه‌ی ظرفیّتهایی کهموجب حرکت عمومی مردم و مسئولین میشود، مجموع اینها، نظام اسلامی است - وقتی این نظام واقعاً اسلامی است که در آن همه‌ی اجزای اسلام محفوظباشد و صورت و سیرت اسلام در آن حفظ بشود. صورت اسلام، همین حرفهای ما و اظهارات ما و کارهایی کهمیکنیم و این ظواهر امر است؛ سیرت اسلام، این است که ما یک هدفی را، یک آرمانی را،یک سرمنزلی را در نظر بگیریم و تعریف کنیم و برای رسیدن به آن سرمنزل، برنامه‌ریزیکامل کنیم، و در این راه عمل کنیم، حرکت کنیم، با همه‌ی وجود راه بیفتیم؛ آن‌وقتدر آن صورت، سیرت اسلامی هم، هم، محفوظ خواهد ماند، هم رو به کمال خواهد رفت؛ یعنیدر یک حد هم متوقّف نمیماند؛ خب، این برنامه‌ای است که ما برای رسیدن به آن اهداف،به آن احتیاج داریم.
 
آنچه ماامروز در زبان مستکبرین و مخالفین نظام اسلامی و مشخّصاً جمهوری اسلامی مشاهدهمیکنیم که با «تغییر رفتار» از آن یاد میکنند - گاهی میگویند ما تغییر نظام رانمیخواهیم، تغییر رفتار را میخواهیم - همین است.تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ تفاوتی ندارد؛درست همان است؛ یعنی تغییر آن سیرت اسلامی؛ این معنای تغییر رفتار است. تغییر رفتار یعنی شما از آن چیزهایی که از لوازم قطعی و حتمی حرکت بهآن سرمنزل است، دست بردارید؛ از آن کوتاه بیایید و نسبت به آن، اهتمام خودتان رااز دست بدهید؛ این معنای تغییر رفتار است؛ یعنی همان چیزی که گاهی از آن در برخی ازگفته‌ها و نوشته‌ها تعبیر میشود به دین حدّاقلّی؛ یعنی کاستن از آرمانها که به‌معنای نابودی سیرتدین است. این دین حدّاقلّی یعنی در واقع دین را حذف کردن.
 
حالا درچنین وضعیّتی هدف ما این است و خطّ مشی قطعی ما باید این باشد که دنبال اسلامِتمام و کامل باشیم؛ یعنی دنبال این باشیم که واقعاً تا آنجایی که در قدرت ما استتلاش کنیم - حالا خدای متعال بیش از آنچه در توان ما و در قدرت ما است، از ماتوقّع نمیکند- امّا تلاش ما این باشد و هدف‌گذاری مااین باشد که همه‌ی اسلام - اسلام به کامله، بتمامه - در جامعه‌ی ما تحقّق پیدا کند.

 به نظر بنده اگر ما مجموعه‌ی روحانیّون واهل علم و کسانی که در مسائل دینی کار میکنند، در همه‌ی مسائل خودمان این را هدفقرار بدهیم یعنی تحقّق اسلام بکامله و مقابله‌ی با دشمنی‌ها با این شکل،موفّقیّتهای زیادی خواهیم داشت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاباسلام در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبرى،