دولت وملت با همدلی و همزبانی تا تحقق منشوراصل هشتم
70 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

2-حفظ نظام اسلامی

آحاد مردم یکی یکیشان تکلیف دارند برای حفظ جمهوری اسلامی [که ] یک واجب عینی [و] اهم مسائل واجباتدنیا [و] از نماز اهمیتش بیشتر است برای اینکه این حفظ اسلام است نماز فرع اسلاماست. (1)

همان گونه کهبنیانگذار جمهوری اسلامی حفظ نظام اسلامی را از اوجب واجبات می دانست. رهبر معظمانقلاب نیز بر این واجب عینی و این وظیفه بسیار اساسی همواره تأکید می ورزند .

ایشان در اهمیت وضرورت حفظ نظام می فرمایند:

جمهوری اسلامی که باپیدایش خود راه نوینی در مقابله با زورگویان طراز اول عالم باز کرد و به ملتهایمستضعف مخصوصا مسلمانان، امیدی تازه بخشید و در مدت ده سال و اندی رهبری امام راحلعظیم الشأن، بارها قلدران زمان را عملا تحقیر کرده و دروغ شکست ناپذیری آنان راباطل ساخته است باید هم بیشترین اهتمام امت اسلام و ملت ستم کشیده ما را به خودجلب کند. همچنانکه آن پیشوای صالحان نیز همیشه بیشترین همت خود را به همین دومسأله می گماشت :

پاسداری از جمهوریاسلامی و مراقبت از جهت گیری راست و درست آن، و آن فقیه عظیم القدر و اسلام شناسبی بدیل، حفظ جمهوری اسلامی را برتر و با اهمیت تر از هر واجبی می دانست . (2)

برای حفظ کردن نظاممقدس جمهوری اسلامی ایران باید اصول و ارزش های اصلی آن را شناخت تا با حراست ازآنها، حفاظت از نظام مقدس اسلامی عملی گردد.

اصول و ارزشهای انقلاب

اصول و ارزشهای اساسیانقلاب از نظر رهبر عالیقدر انقلاب عبارت است از:

سیاست نه شرقی و نهغربی،

حمایت از مستضعفان ومظلومان،

دفاع از وحدت و حرکتامت بزرگ اسلامی و فایق آمدن بر عوامل اختلاف و دوگانگی مسلمین در سطح جهان،

مجاهدت برای ایجادمدینه فاضله اسلامی،

تکیه بر جانبداری ازقشرهای محروم و کوخ نشین،

و بکار گرفتن همهعوامل و امکانات برای بازسازی کشور در سطح داخلی خطوط اصلی برنامه های ماست و مایک سر مو از این هدف عقب نخواهیم نشست. (3)

حراست از اصول وارزشهای انقلاب، ضامن حفظ نظام:

از نظر رهبر معظمانقلاب، رابطه ای متقابل و تنگاتنگ بین پایبندی به اصول و حراست از ارزشهای انقلابو حفظ نظام اسلامی موجود است:

ملت ایران بایدبدانند که انقلاب و برپا نگاه داشتن پرچم عزت و شرف و ادامه راه پرافتخاری کهمجاهدات این ملت شریف در برابر ملتهای جهان مخصوصا مسلمانان گشود و به عنوان تنهاراه غلبه بر فشار و ظلم قلدران شناخته شد و تنها باطل السحر توطئه های دشمنان برعلیه انقلاب و جمهوری اسلامی همانا حراست از اصول بنیانی انقلاب و پاسداری ازارزشهای انقلاب است، این آن نقطه روشنی است که شعار ضدیت با سلطه جهانی استکبار راعالمگیر ساخته و ارکان نظام سلطه جهانی را متزلزل کرده است و همین است که از اینپس نیز ملت ایران را بر همه توطئه های دشمنان فائق خواهد ساخت. (4)

دو اقدام اساسی،

بر اساس رهنمودهایحکیمانه و روشنگرانه رهبر معظم انقلاب، برای حراست و پاسداری از اصول و ارزشهایانقلاب اسلامی، باید به دو نکته بسیار مهم و اساسی توجه نمود:

الف: مشارکت آحادمردم؛

ب: تمرکز بر محوراصول اساسی انقلاب؛

الف) مشارکت آحادمردم:

برای حراست از اصول وارزشهای همه مردم باید مشارکت داشته و انجام این مهم را باید به عنوان یک وظیفه ویک تکلیف عمومی تلقی کنند:

تمامی آحاد ملتمسلمان، در حفظ و حراست از احکام نورانی آن و سعی در گسترش و تعمیق آن در جامعه،دارای وظیفه ای بزرگ اند، امر به معروف و نهی از منکر که یکی از ارکان اساسی اسلامو ضامن برپاداشتن همه فرایض اسلامی است باید در جامعه ما احیا شود و هر فردی ازآحاد مردم خود را در گسترش نیکی و صلاح و برچیده شدن زشتی و گمراهی و فساد مسؤولاحساس کند. (5)

ب) تمرکز بر محوراصول اساسی:

پس از مشارکت عمومی،تمرکز بر محور اصول اساسی انقلاب و نظام اسلامی، مهمترین ضامن حفظ هویت انقلابی واسلامی و حتی موجودیت نظام است:

ملت ایران و مدیران وگردانندگان کشور باید بر گرد اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی مجتمع گشته و همه توانو نیروی خود را برای تحقق و حراست از آن متمرکز کنند و هیچ خواسته و شعار و هیچانگیزه فردی و گروهی و قومی و فرقه ای نتوانند فرد و یا جمعی را از تلاش برای آناصول و رسیدن به هدفهای نظام جمهوری اسلامی بازدارد. (6)

پی نوشت ها:

.1 صحیفه نور، امامخمینی (ره)، ج 19، ص .274

.2 پیام مقام معظم رهبریبه مناسبت اولین سالگرد رحلت امام خمینی (ره)، 10/3/ .1369

.3 پاسدار اسلام، شماره93، شهریور ماه 68، سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ 15/4/ .68

.4 ر.ک: پاورقی شماره 2،صفحه 18 همین کتاب.

.5 همان.

.6 ر. ک: پاورقی شماره2، صفحه 18، همین کتاب.