دولت وملت با همدلی و همزبانی تا تحقق منشوراصل هشتم
67 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

3-حفظعزت و آبروی ملت ایران

اقتصادمقاومتی مایه سربلندی و عزت ملی ایران خواهد شد

 اقتصادمقاومتی مایه سربلندی و عزت ملی ایران خواهد شد و حفظ آبروی ایران اسلامی یکی ازشاخصها و اصول اقتصاد مقاومتی است.

وقتی به سیره اقتصادیاهل ‌بیت پیامبر (ص) رجوع می ‌کنیم می‌ فهمیم که اهل بیت پیامبر (ص)،به ویژه حضرتعلی ‌بن موسی الرضا (ع) از قبل راه حل‌ های مشکلات را بیان کردند.

به همین علّت لازماست با بهره گیری از دیدگاه ‌ها و سیره متعالی حضرت ثامن الحجج امام علی بن موسیالرضا(علیه السلام) در حوزه اقتصاد به ویژه مبانی و اصول جهاد اقتصادی بپردازیم.

گفتنی است که امامرضا (ع) در تبیین درجات فضیلت "مال" فرموده ‌اند: بهترین مال آن مالیاست که با آن آبرو حفظ شود و مصون بماند؛ بر اساس این حدیث رضوی حفظ آبرو یکی ازاصول اقتصاد اسلامی و از ارزشهای بزرگ معنوی است.

بنابراین معیار فضیلتمال و ثروت در منطق اقتصادی رضوی و نظام جامع اقتصاد اسلامی، هدفهای کسب مال و راههزینه کردن آن است.

بر همین اساس فرایندکسب و هزینه مال باید ماهیت اخلاقی پیدا کند؛ مال و ثروت باید به انسانها مصونیتاخلاقی ببخشد و شیوه‌ ها و روش دخل و خرج حامل ارزشها اخلاقی گردد.
از این رو حفاظت از آبرو عامل معنی ‌دار شدن اقدامهای اقتصادی و معیار سنجش اموالاست؛ درآمد مشروع و حلال بسیار باارزش است، ولی پس از کسب رزق حلال، نحوه هزینه ومصرف آن نیز مهم است.
بر اساس بیان امام رضا(ع) حفاظت از اخلاق و ناموس و نیکنامی و عزت و در یک حکمآبرو، فضیلت اخلاقی است و در صورتی که هدف مصرف و خرج مال شود و در فهرست مخارج وهزینه ‌های زندگانی اقتصادی جا گیرد همان مال را در مراتب برتر فضیلت نیز قرار می ‌دهد.
بنابراین اقتصاد مقاومتی تنها راه تبدیل تحریمها به فرصت برای رشد و کمال است؛ درتنظیم سیاستهای اقتصادی کشور باید حفظ آبرو جایگاه برجسته ‌ای پیدا کند.
چرا که حفاظت از عزت و اقتدار و نیکنامی و آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشوراسلامی ایران و آبروی پیروان اهل بیت (ع) و شیعیان، قطعاً از حفظ آبروی فردی وخانوادگی مهم ‌تر است؛ در شرایط تحریم ها و رویارویی با استکبار و صهیونیسم، بایدبه بهترین وجه، آبروی ملت بزرگوار ایران و کشور اسلامی شیعی حفظ گردد.

امام رضا(ع) در اینرهنمود زیبا، برتری و افزونی مال را در گرو صرف آن در حفظ آبرو قرار داده ‌اند.
زندگانی اقتصادی فردی و اقتصاد ایران با برنامه ریزی جامع، در میان اقتصاد بین‌المللجایگاه برتر را به دست خواهد آورد.
برنامه ریزی جامع باید بر اساس قرآن و سنت باشد؛ توسعه اقتصادی تنها در پرتو توجهجدی و عملی به رهنمودهای امامان معصوم(ع) روی خواهد داد.

جالب توجه است کهامام رضا(ع) در این جمله کوتاه راه و روش رسیدن به توسعه و تکامل اقتصادی را آموزشداده ‌اند؛ حفظ اصول و ارزشها در نظام اقتصادی و الگوی مصرف، ضامن پیشرفت و برتریاست.

بنابراین شاخص بزرگ وتراز مهم در نظام فضیلت پروری و اعتبار دهی به مال و ثروت در منطق اقتصادی رضویهمین نقش ثروت در حفظ عزت و آبرو و اخلاق است.
از این رو پایبندی به این اصل در اقتصاد مقاومتی از سوی مدیران اقتصادی کشور واقشار جامعه، شاهراه بهبود وضعیت اقتصادی و برتری در اقتصاد بین‌الملل و آبرو وعزت جهانی است.
براین اساس مدیران اقتصادی باید بدانند وظیفه بزرگ و اساسی آنان حفظ عزت و آبرویمردم ایران و شهیدان و انقلاب اسلامی و کشور ایران در جهان است و نظام درآمد ومصرف در اقتصاد مقاومتی باید به انگیزه حفظ آبرو و عزت و افزایش آن باشد تا حافظمنافع ملی و سربلندی و سرافرازی روز افزون ملت ایران گردد.

در حالیکه امروز بهتقلید از فرهنگ غرب لباسهای تولید بیگانه در کشور مصرف می شود و کارخانه های داخلینیز قادر به تولید نیستند؛ این روند می تواند اقتصاد کشور را دچار چالش جدی کند!

از این رو اقتصادمقاومتی اقتضا می کند که به تولید داخلی بها داده شود واز پوشیدن لباس بیگانگانخودداری گردد و حتی از ورود معماری و خانه هایی که به سبک غربی، آپارتمان سازی وزندگی آپارتمانی به شیوه ی غربی و سرمایه داری در کشور رواج پیدا کرده و امنیتفرهنگی واقتصادی را به مخاطره کشیده است جلوگیری شود.

راهکارهای قرآنی جهترسیدن به شیوه سبک زندگی اهل بیت واقتصاد مقاومتی:

راه کار اول نجات ازسبک زندگی غرب :

قرآن کریم برای سعادتانسان سبک زندگی عالی را به انسان نشان داده و فرموده است برای نجات از دام دشمنانبه سیره ی پیامبر(ص) پناه ببرید؛ سرمشق و الگو و سبک زندگی و برنامه های خود را باپیامبر(ص) هماهنگ بسازید و از آن حضرت الگو گیری کنید، فاصله گرفتن از اصول مکتبیبرای جوامع اسلامی زیان بار است که نتیجه ی آن بحران هویت است در برحان هویت فردتابع فرهنگ وارداتی و بیگانه است.

 راه کار دومنجات از سبک زندگی غرب :
خداوند متعال به پیامبر(ص) دستور می دهد جهت تغییر سبک زندگی پیرامون خود بهترینروش در کنار مواعظ و دستورات عملگرایی است؛ اصلاح خانواده وعملگرایی در خانوادهروش مهم در اصلاح سبک زندگی است.

راه کار دوم نجات از سبکزندگی غرب :

اثر گذار ترین راهکار اصلاح سبک زندگی ورسیدن به اقتصاد مقاومتی اصلاح نخبگان جامعه وساده زیستیآنان است؛ جمله معروف «الناس علی دین ملوکهم» به خوبی بیانگر این مسئله است کهمردمان تابع رفتار حاکمان ونخبگان وسر شناسان جامعه هستند.

هرگاه سران جامعهوخواص به سوی صلاح و فلاح حرکت کرده واز ثروت اندوزی پرهیز کنند، امنیت و آرامش بهاقتصاد روی آورده و امنیت روحی ایجاد می شود.هرگاه حاکمان وخواص جامعه به سویانباشت ثروت با انگیزه ی سود محوری نا مشروع میل کنند امنیت اقتصادی مخدوش می شود.