تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران
68 بازدید
موضوع: علوم سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده

تروریسمبی شک یکی از مسائل و مشکلات مهم جامعه کنونی است. دنیای کنونی تروریسم را بسانآفتی همسنگ اعتیاد به مواد مخدر و تجاوز به حقوق مسلم انسان ها و ملت ها و افراختناتش جنگ شناخته است. تروریسم سیاسی ودولتی در تاریخ معاصر ایران از اواسط دهه 1840م . با بابی گری  آغاز شد و چنان با بابیگری پیوند خورد که در دوران متاخر قاجار نام «بابی»و «تروریست» مترادف بود. میدانیم که بابی ها ترور امیر کبیر را طراحی کردند و در 28 شوال 1268 ق. به ترورنافرجام ناصر الدین شاه دست زدند که به دستگیری گروهی از ایشان انجامید . از آن پساین شیوه در ایران تدام یافت و به ویژه در دوران انقلاب مشروطه و پس از آن اوجگرفت.

مقدمه

فعالیتهای تروریستی دولتی وسیاسی دوران انقلاب مشروطه و پس از آن با نام سردارمحیی(عبدالحسین خان معزالسلطان) ، احسان الله خان دوستدار، اسدالله خان ابوالفتحزاده، ابراهیم خان منشی زاده و محمد نظر خان مشکات الممالک در پیوند است..ابوالفتح زاده ، منشی زاده و مشکات الممالک عضو فرقه بهائی بودند. ابوالحسن علوی ،پدر بزرگ علوی، می نویسد:«ابوالفتح زاده در حدود سال 1328 سفر کوتاهی به اروپا کردو بعد از مراجعت در 1329، که مسیو مرنارد بلژیکی رئیس خزانه داری شد، او مامورمالیات ساوجبلاغ و شهریار گردید و بعد از مدت کمی به واسطه بدرفتاری با رعایامعزول شد و در همین موقع بود که معلوم شد که او جزو بهائی ها شده است و شب وروزبرای پیشرفت آن دسته کار می کند». این سه نفر با حیدر عمو اوغلی، تروریست معروفقفقازی ، رابطه و همکاری نزدیک داشتند. به نظر من، دیدگاه کسانی که حیدر عمو اوغلیرا به عنوان رهبر تروریسم دوران مشروطه معرفی کرده اند به کلی نادرست است. به عکس،حیدر عمو اوغلی در زیر نظر ابوالفتح زاده و منشی زاده و مشکات الممالک و با هدایتو دستور کار ایشان کار می کرد.

فعالیتهایمخفی اسدالله خان ابوالفتح زاده(سرتیپ فوج قزاق) و ابراهیم خان منشی زاده(سرتیپفوج قزاق) و محمد نظر خان مشکات الممالک از سال 1323 ق. و با عضویت در انجمن مخفیمعروف به«بین الطلوعین» آغاز شد که جلسات آن در خانه ابراهیم حکیمی (حکیم الملک)،نخست وزیر بعدی دوران پهلوی، برگزار می شد و بسیاری از اعضای آن بابی ازلی و چندتن نیز بهائی بودند . این همان نکته ای است که آخوند خراسانی و شیخ عبداللهمازندرانی بسیار دیر(پنج سال بعد) متوجه شدند و مازندرانی در نامه 29 جمادی الثانی1328 ق. به حاجی محمد علی بادامچی به آن اشاره کرد. عضویت در این انجمن وفعالیتهای بعدی ابوالفتح زاده، منشی زاده و مشکات الممالک (بهائی) و ازلی های عضوانجمن فوق را باید بخشی از عملکرد شبکه توطئه گر وابسته به اردشیر ریپورتر ارزیابیکرد وبه این دلیل حضور اعضای دو فرقه متعارض ازلی و بهائی در کمیته فوق قابل توضیحنیست. باید اضافه کنم که اعضای این انجمن، اعم از ازلی و بهائی، پس از تاسیسسازمان مانوسی لژ بیداری ایران(1907) در پیرامون آن مجتمع شدند. برای مثال، مشکاتالممالک صندوق دار لژ بیداری ایران بود.

ازذیقعده 1323 ق. این فعالیت با عضویت اسداله خان ابوالفتح زاده و برادرش سیف اللهخان و ابراهیم خان منشی زاده در « انجمن مخفی دوم» تداوم یافت. در این انجمن سیدمحمد صادق طباطبایی ( پسر آیت الله سید محمد طباطبایی) ، ناظم الاسلام کرمانی وآقا سید قریش(از اعضای بیت سید محمد طباطبایی) و شیخ مهدی( پسر آیت الله شیخ فضلالله نوری) عضویت داشتند. در همین زمان گرایش های تروریستی برخی از اعضای اینانجمن کاملا مشهود بود. برای مثال، در یکی از جلسات انجمن مسئله قتل آیت الله سیدعبدالله بهبهانی مطرح شد که با مخالفت سید محمد صادق طباطبایی مواجه گردید. اندکیبعد، ارباب جمشید جمشیدیان (دوست صمیمی و محرم اردشیر ریپورتر) به عضویت این انجمندر آمد. گروه تروریستی فوق، سرانجام، شکل نهایی خود را یافت و به عملیات آشوبگرانهو تفرقه افکنانه ای چون ترور نافرجام شیخ فضل الله نوری(16ذیحجه 1326ق.) دست زد.

عاملاین ترور، کریم دواتگر بود که دستگیر شد. افراد دیگری نیز در این مورد دستگیرشدند. یکی از ایشان میرزا محمد نجات خراسانی، عضو فرقه بهائی بود که به ارتباط باسفارت انگلیس و به عنوان شخصیتی فاسد شهرت داشت. نجات عضو کمیته بین الطلوعینبوده. به گفته تقی زاده ، اسمارت، نماینده سفارت انگلیس، در جلسات بازجویی از محمدنجات شرکت می کرد و مواظب بود که«نتوانند به میرزا محمد زور بگویند». به گزارش 15ژانویه سر جرج بارکلی به سرادواردگری، وزیر خارجه انگلیش ، در جریان این بازجوییها کریم دواتگر تاویحا حسین قلی خان نواب ، برادر عباس قلی خان کارمند سفارتانگلیس را به ترور مربوط کرد. حسین قلی خان نواب نیز از نزدیکان و محارم اردشیرریپورتر ، رئیس شبکه اطلاعاتی حکومت هند بریتانیا در ایران بود. ابوالفتح زاده وبرادرانش و سایر اعضای گروه تروریستی و آشوبگر فوق، از جمله کریم دواتگر، سپس درروستای قلهک، که در آن زمان ملکیت سفارت انگلیس بود و دولت ایران بر آن نظارتنداشت، مستقر شدند. در اول جمادی الثانی 1327 ق. ابوالفتح زاده و منشی زاده ،همراه با زین العابدین خان مستعان الملک گروه تروریستی جدیدی موسوم به کمیتهجهانگیر تشکیل دادند. ابوالفتح زاده، مستعان الملک و میرزا محمد نجات از جمله اعضای«محکمه انقلابی» بودند که حکم اعدام شیخ فضل الله نوری را صادر کردند. دادستان اینمحکمه شیخ ابراهیم زنجانی بود که تحت تاثیر میرزا محمد خان غفاری کاشی ( وزیرهمایون) عضو فرقه بهائی قرار داشت. در رجب 1328ق. حادثه قتل سید عبدالله بهبهانیرخ داد که عاملان آن، وابستگان شبکه تروریستی ابوالفتح زاده و منشی زاده بودند.یکی از ضاربان بهبهانی فردی به نام حسین لله بود که بعدها با ابوالفتح زاده ، منشیزاده و مشکات الممالک در کمیته مجازات همکاری کرد. پس از این واقعه، ابوالفتح زادهبه اروپا گریخت، اما مدتی بعد به ایران بازگشت و به عنوان متصدی گردآوری مالیاتمنطقه ساوجبلاغ و شهریار منصوب و اندکی بعد معزول شد. چنان که گفتیم ابوالحسن علویاین عزل را نتیجه تبلیغات بهائی گری ابوالفتح زاده می داند.

کلید وازگان

تروریسم، بی ثباتیسیاسی