جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی
24 بازدید
محل نشر: نشریات تجربی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده مساله شیوه حکومت و قانونگذاری، امری نیست که در قرون اخیر مطرح شده باشد . در طول تاریخ، بحث حکومت و حاکمیت، زمینه ساز مباحثات و گاهی مشاجرات و بالاخره منازعات بی شماری شده است . در جوامع دینی، این امر به مراتب از همیت بیشتری برخوردار است . چگونگی جمع بین حق مردم و حق خدا، مهمترین بحث در حکومتهای دین مدار است . نویسنده در این نوشتار، به تبیین هماهنگی بین این دو حق در نظام فعلی ایران پرداخته است . بر اساس اصل اول قانون اساسی ایران، حکومت ایران، «جمهوری اسلامی » است . مقام معظم رهبری در تعبیرات مکرر خود واژه «مردم سالاری دینی » را معادل «جمهوری اسلامی » دانسته اند . این واژه از دو کلمه «دینی » و «مردم سالاری » تشکیل شده است . در این پژوهش در پی آن هستیم تا تعریف روشنی از «دینی » و «مردم سالار» بودن نظام جمهوری اسلامی ارائه دهیم .