لوازم و پیامدهای اسلامیت و جمهوریت
27 بازدید
محل نشر: نشریات تجربی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از آموزه های اساسی حکومت در اسلام تلفیق سیاست و دیانت بوده است که خود را در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی ظاهر می سازد.این آموزه به علت نوگرایی در ساخت حکومتداری موجب پیدایش قرائت های مختلف فکری و عملی در منظر اندیشه های سیاسی و فلسفی و دینی شده است .این گرایش ها به طور عمده به دو حوزه اصلی تقسیم می شوند.1 تلفیق گرایان 2 تفریق گرایان . قبل از بررسی این دو حوزه فکری ابتدا لوازم و ابزارها و نیز خصوصیات هر یک از واژه های مطرح در اصطلاح جمهوری اسلامی را که عبارت از جمهوری«~ Republic ~»و اسلام را بر خواهیم رسید و سپس امتناع یا عدم امتناع تلفیق را بر اساس نگرشهای موجود به محک نقد و کنکاش خواهیم کشید.سؤالات اصلی و فرعی مقاله 1 آیا تلفیق سیاست و دیانت امکانپذیر است 2 لوازم و پیامدهای این تلفیق چیست؟ این مقاله فرضیه خود را بر این اساس قرار داده است که: