ناتوی فرهنگی
24 بازدید
محل نشر: www.sensen.goo.ir
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه: درگذشته چنین مرسوم بود که قدرت های بزرگ برای تسلط بر سایرکشورها به لشکرکشی و تحکم نظامی مبادرت می کردند، ولی امروزه به جای صرف وقت و هزینه های گزاف، برای رسیدن به اهداف شوم خود، از طریق کنترل اهرم های کلیدی اقدام می کنند. یکی از کلیدی ترین اهرمها که همواره مدنظر ابر قدرتها از جمله غرب قرارگرفته است، فرهنگ می باشد. فرهنگ شاید به عنوان بی صدا و آرام ترین ابزار تهاجم آثارش چه بسا مخربتر از هزاران بمب و موشک وگلوله است. به خصوص در مورد جمهوری اسلامی ایران که توسط دشمنان، تمام روشها مورد آزمایش قرارگرفته و نتیجه ای عایدشان نگردیده است، به تهاجم فرهنگی، به عنوان آخرین و قویترین حربه امید بسته اند.