راهکارهای مبارزه با فساد اداری
50 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فساد اداری پدیده ای همزاد حکومت است. یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفت، فساد اداری نیز همچون جزء لا ینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. فساد اداری ، امروزه عارضه ای است که با درجات متفاوت گریبان گیر همه کشورها می باشد. رواج فساد اداری و اقتصادی در یک جامعه باعث بی اعتمادی به نظام سیاسی ، پایمال شدن حقوق افراد جامعه ، افزایش فقر، کاهش سرمایه گذاری، بهره مندی نابرابر از فرصت ها ، تضعیف فرهنگ کار و نوآوری ، ایجاد و افزایش بی عدالتی می گردد. در سایه فساد اقتصادی ، فرایند پیشرفت و توسعه زیان می بیند و بسیاری از متغیرهای اقتصادی همچون تورم، بیکاری و... از این پدیده تاثیر می پذیرند. به همین دلیل ، همواره کسانی که به فکر سلامت نظام اجتماعی بشر و رشد و تکامل آن بوده اند، در اندیشه پیش گیری و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی افتاده اند. پیامبران الهی و اولیای حق، در این میان نقش بسیار برجسته ای داشته اند. آنان مبارزه با فساد و تباهی و برقراری قسط و عدل در جامعه را سر لوحه برنامه های تبلیغی خود قرار داده و در این راه، جان نثاری های فراوانی از خود نشان داده اند. جست وجوی راهکارهای دینی و ارزشی برای مبارزه با فساد اداری، از آن رو اهمیت دارد که جامعه ما جامعه ای اسلامی است ودر چنین جامعه ای ، الگوها و راه حل هایی می توانند پاسخ گو باشند که با فرهنگ و ارزش های حاکم بر آن تناسب و سازگاری داشته ، و به عبارت بهتر، از ارزش های دینی و اسلامی نشئت گرفته باشند. این پژوهش می کوشد راهکارهای مبارزه با فساد اداری را بر اساس ارزش های اسلامی استخراج کند. به بیان دیگر، با مطالعه در نظام ارزشی اسلام، راهکارهای عملی و اجرایی را برای پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن طرح نماید.