۱۵ قانون در مهندسی فرهنگی
52 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای مهندسی فرهنگی قوانین کلی و اساسی وجود دارد که د ر ذیل به آن اشاره شده است. ۱-فطرت: براساس این قانون همه انسانها دارای فطرتی پاک و سرشتی خدایی هستند. ۲-امید:در دیدگاه اسلام یاس گناهی بزرگ واز نشانه های کفر آمیز بودن اندیشه انسان است. ۳- امکان بازگشت:از دیدگاه قرآن هر انسانی در هر مرحله ای از عمل،امکان بازگشت ورجوع به فطرت ودامن حقیقت را خواهد داشت.