۲۱ راهکار را برای حفظ نیرو در عرصه فرهنگی
52 بازدید
محل نشر: سایت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
۱-تعهد آفرینی و دمیدن روح تعهد و مسئولیت و دردمندی در افراد یعنی داشتن درد دین، درد مردم و... ۲-انگیزه سازی و تجدید انگیزه ها، از طریق سمینارهای علمی و بیان شیوه های دشمن ۳-تولید کار و تقسیم مسئولیتها بین افراد ۴-ایجاد رقابت مثبت درون سازمانی و برون سازمانی ۵-رشد کارها و تبدیل کارها به یکدیگر